Запис Детальніше

Використання молюсків як акумуляторів важких металів для моніторингу забруднення водних екосистем

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Використання молюсків як акумуляторів важких металів для моніторингу забруднення водних екосистем
Использование моллюсков как акумуляторов тяжелых металлов для мониторинга загрязнения водных экосистем
The use of mollusks for heavy metals accumulation to monitor water ecosystems pollution
 
Creator Лукашов, Д. В.
 
Subject важкі метали
біологічна акумуляція
забруднення
екологічний моніторинг
фоновий вміст
 
Description За особливостями накопичення металів прісноводними молюсками України обґрунтовано їх
використання як видів-акумуляторів та видів-моніторів для проведення екологічного
моніторингу забруднення важкими металами біотичних компонентів водних екосистем.
Обґрунтовано використання методу розрахунку фонового вмісту важких металів в організмі
молюсків-акумуляторів як критерію кількісної оцінки забруднення прісноводних екосистем.
По материалам проведенных на территории Украины исследований накопления металлов
пресноводными моллюсками сформулированы основные принципы их использования как
видов-аккумуляторов и видов-мониторов для проведения экологического мониторинга
загрязнения тяжелыми металлами биотических компонентов водных экосистем. Обосновано
использование метода расчета фонового содержания тяжелых металлов в организме
моллюсков-аккумуляторов как критерия количественной оценки загрязнения пресноводных
екосистем.
Using researches of metal accumulation in freshwater mollusks on the territory of Ukraine, main
principles of mollusks usage as species-accumulators and species-monitors for ecological monitoring
of heavy metals pollution in water ecosystems biotic components are presented. The use of heavy
metals background concentrations in mollusks-accumulators organisms as a criterion for quantitative
evaluation of freshwater ecosystems pollution is grounded.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2014-12-23T08:24:20Z
2014-12-23T08:24:20Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Лукашов, Д. В. Використання молюсків як акумуляторів важких металів для моніторингу забруднення водних екосистем [Текст] / Д. В. Лукашов // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, В. В. Грубінко, В. З. Курант [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 2 (51), Спец. вип. : Молюски: результати, проблеми і перспективи досліджень. – С. 164-168. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4904
 
Language uk
 
Relation Біологія