Запис Детальніше

Реакції проростків Arabidopsis thaliana L. на помірний водний дефіцит на клітинному та молекулярному рівнях

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Реакції проростків Arabidopsis thaliana L. на помірний водний дефіцит на клітинному та молекулярному рівнях
Реакции проростков Аrabidopsіs thaliana L. на умеренный водный дефицит на клеточном и молекулярном уровне
Reaction of seedlings of Аrabidopsis thaliana L. оn moderate water deficit on cellular and molecular level
 
Creator Бобровницький, Ю. А.
 
Subject Arabidopsis thaliana
водний дефіцит
ріст кореня
розгалужені кореневі волоски
експресія генів
 
Description Наведено дані досліджень реакції проростків арабідопсиса на помірний водний дефіцит на
клітинному та молекулярному рівнях. Проростки вивчали за такими показниками: сира маса
проростків, швидкість росту головного кореня, наявність та кількість розгалужених кореневих
волосків, кількість клітин у стані поділу в апікальній меристемі головного кореня, довжина
епідермальних клітин у зоні кореневих волосків, вміст проліну, експресія генів, чутливих до
посухи. Дослідження показало, що помірний водяний дефіцит рослини реагують зростанням
експресії АБК-чутливих генів RD29А та АtР5СS, ключового фермента синтезу проліну, а також
підвищенням вмісту проліну. Зміни викликали пригнічення приросту кореня та зниження маси
рослин. Встановлено, що пригнічення приросту кореня відбувалося внаслідок зниження
кількості клітин, що діляться, в апікальній меристемі.
Приведены данные исследований реакции проростков резушки Таля (Arabi dopsi S thal i ana L.) на
умеренный водный дефицит на клеточном и молекулярном уровнях. Проростки изучали по
следующим показателям: сырой вес, скорость роста главного корня, наличие и количество
разветвленных корневых волосков, активность апикальной меристемы главного корня, длина
эпидермальных клеток в зоне корневых волосков, содержанию пролина, экспрессии генов,
чувствительных к засухе. Исследование показало, что на умеренный водный дефцит растения
реагируют возрастанием экспрессии АБК-чуствительных генов RD29A та AtP5CS ключевого
фермента синтеза пролина, а также повышением содержания самого пролина. Эти изменения
вызывали угнетение прироста корня и снижение массы растений. Угнетение прироста корня
происходило вследствие падения активности апикальной меристемы. Отмечено образование
разветвленных корневых волосков, которые могут увеличивать поглощение воды на начальных
этапах действия водного дефицита.
In this paper we present our data on the reaction o f seedlings o f Arabidopsis thaliana L. on the
moderate water deficit on cellular and molecular level. The seedlings were studied by the following
criteria: fresh weight o f plants, growth rate o f the main root, the amount o f branched root hairs,
number o f dividing cells in root meristem, the length o f epidermal cells in the zone o f root hairs,
proline content, expression o f drought sensitive genes. The study revealed that plants react on water
deficit by increasing the expression o f ABA-sensitive genes RD29A and AtP5CS the key enzyme o f
proline biosynthesis, as well as by increasing the content o f proline itself. These changes level caused
the decrease o f both the root growth rate and the fresh weight o f the plants. The decrease o f root
growth rate was a consequence o f the lower activity o f root apical meristem. We noticed the
production o f branched root hairs under conditions o f water deficit, which could increase water
uptake at the initial stages o f water deficit.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2014-12-24T11:37:40Z
2014-12-24T11:37:40Z
2012-04
 
Type Article
 
Identifier Бобровницький, Ю. А. Реакції проростків Arabidopsis thaliana L. на помірний водний дефіцит на клітинному та молекулярному рівнях [Текст] / Ю. А. Бобровницький // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, К. С. Волков, В. В. Грубінко [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 3 (52). – С. 55–65. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4918
 
Language uk
 
Relation Біологія