Запис Детальніше

Структура промислових уловів риб в Азовському морі в умовах гідроекологічних змін у водоймі

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Структура промислових уловів риб в Азовському морі в умовах гідроекологічних змін у водоймі
Структура промысловых уловов рыб в Азовском море в условиях гидроэкологические изменений в водоемах
The structure of fish commercial catches in the Azov sea under hydroecological changes in the reservoirs
 
Creator Демченко, В. О.
 
Subject риби
промислові улови
Азовське море
екологічні групи
гідроекологічні зміни
 
Description У статті розглядається структура промислових уловів риби в різні періоди існування
Азовського моря. Проаналізовано динаміку уловів риб різних екологічних груп. Основними
змінами в структурі уловів є зниження частки вилову прісноводних видів риб і значні
коливання частки морських видів. Основними причинами цих змін є перерозподіл річкового
стоку, збільшення солоності, скорочення кормової бази та браконьєрство.
В статье рассматривается структура промысловых уловов рыбы в различные периоды
существования Азовского моря. Особое внимание уделяется динамике промысловых уловов
различных экологических групп рыб. Основными изменениями в структуре уловов является
снижения доли пресноводных видов рыб и значительные колебания морских видов.
Преобразованием речного стока, увеличение солености, сокращение кормовой базы и
браконьерство являются основными причинами этих изменений.
The article deals with the structure of commercial catch fish in the different periods of Azov sea
existence. Special attention is paid to dynamics of fish of different ecological groups. The major
change in the structure of catches was percentage reducing of freshwater fish species and significant
fluctuations of the marine species. The transformation of river flow, increase of salinity, reducing of
the forage base and poaching are the main reasons for those changes.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2014-12-24T11:49:36Z
2014-12-24T11:49:36Z
2012-07
 
Type Article
 
Identifier Демченко, В. О. Структура промислових уловів риб в Азовському морі в умовах гідроекологічних змін у водоймі [Текст] / В. О. Демченко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, К. С. Волков, В. В. Грубінко [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 3 (52). – С. 28–35. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4920
 
Language uk
 
Relation Біологія