Запис Детальніше

Особливості нітрооксидсинтазної активності лімфоцитів периферичної крові при анкілозивному спондилоартриті

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Особливості нітрооксидсинтазної активності лімфоцитів периферичної крові при анкілозивному спондилоартриті
Особенности нитрооксидсинтазной активности лимфоцитов периферической крови при анкилозирующем спондилоартрите
The peculiarities of no-synthase activity in periferal blood lymphocytes of patients with ankylosing spondylitis
 
Creator Єфремова, У. П.
Личковська, Н. Е.
Фафула, Р. Ф.
Воробець, З. Д.
 
Subject NO -синтаза
оксид азоту
ревматичні захворювання
анкілозивний спондилоартрит
лімфоцити
 
Description У статті наведено результати досліджень по вивченню ензиматичної активності
нітрооксидсинтази лімфоцитів периферичної крові у донорів і хворих на анкілозивний
спондилоартрит. Показано, що за умов розвитку ревматичної патології активність
ендотеліальної форми ензиму знижується, а індуцибельної - різко зростає в порівнянні з
практично здоровими донорами. Після проведеного лікування хворих у стаціонарі
спостерігається наближення NO-синтазної активності до її контрольних значень.
В статье приведены результаты исследований по изучению энзиматической активности
нитрооксидсинтазы лимфоцитов периферической крови у доноров и больных анкилозирующим
спондилоартритом. Показано, что при развитии ревматической патологии активность
эндотелиальной формы энзима снижается, а индуцибельной - резко возрастает по сравнению с
практически здоровыми донорами. После проведенного лечения больных в стационаре
наблюдается приближение NO-синтазной активности к ее контрольным значениям.
The results of researches concerning enzymatic activity of NO synthase in peripheral blood
lymphocytes in donors and patients with ankylosing spondylitis are presented in article. It was shown
that under conditions of rheumatic pathology the activity of NOS endothelial form decreases and NOS
inducible form drastically increases in comparison with practically healthy donors. After the patients
treatment in the hospital the activity of NO synthase activity approaches to its control values.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2014-12-24T12:00:40Z
2014-12-24T12:00:40Z
2012-04
 
Type Article
 
Identifier Особливості нітрооксидсинтазної активності лімфоцитів периферичної крові при анкілозивному спондиліоартриті [Текст] / У. П. Єфремова, Н. Е. Личковська, Р. В. Фафула, З. Д. Воробець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, К. С. Волков, В. В. Грубінко [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 3 (52). – С. 103–107. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4922
 
Language uk
 
Relation Біологія