Запис Детальніше

Анатомо-морфологічні особливості рослин сої за комплексної дії Bradyrhizobium japonicum і ретардантів

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Анатомо-морфологічні особливості рослин сої за комплексної дії Bradyrhizobium japonicum і ретардантів
Анатомо-морфологические особенности растений сои под действием Bradyrhizobium japonicum и ретардантов
Anatomic-morphological peculiarities of soybean plants under the complex influence of Bradyrhizobium japonicum and retardants
 
Creator Голунова, Л. А.
Кур’ята, В. Г.
 
Subject Glycine max
Bradyrhizobium japonicum
ретарданти
анатомічна будова
 
Description Вивчався вплив передпосівної інокуляції насіння Bradyrhizobium japonicum і ретардантів на
анатомо-морфологічні показники стебла та листків рослин сої. Встановлено, що як
передпосівна інокуляція насіння штамом Bradyrhizobium japonicum 71т, так і комплексне її
застосування з ретардантами у фазу бутонізації, приводило до формування більш потужної
стовпчастої асиміляційної тканини листка, яка відіграє основну роль у фотосинтетичних
процесах. За дії антигіберелінових препаратів на фоні бактеризації насіння відмічався кращий
розвиток механічних тканин стебла сої, що сприяло підвищенню його міцності та посилювало
стійкість проти вилягання.
Изучалось влияние предпосевной инокуляции семян Bradyrhizobium japonicum и
ретардантов на анатомо-морфологические показатели стебля и листьев растений сои.
Установлено, что как предпосевная инокуляция семян штаммом Br. japonicum 71т, так и ее
комплексное использование с ретардантами в фазу бутонизации, влияло на формирование
мощной палисадной ассимиляционной ткани листка, играющей главную роль в
фотосинтетических процессах. Под влиянием антигиббереллиновых препаратов на фоне
бактеризации семян отмечалось лучшее развитие механических тканей стебля сои, что
способствовало повышению его прочности и усиливало стойкость против полегания.
The influence of retardants on anatomic-morphological stem and leaf anatomy of soybean plants has
been studied. It is established that preliminary inoculation of the soybeans with Bradyrhizobium
japonicum 71t strain in complex with retardants application within bud stage caused formation of more massive palisade mesophyll tissue performing a principal part in photosynthesis. The cumulative
effect of both treatments manifested itself in a considerable development of mechanical stem tissue
and consequent increasing the plant resistance to lying flat.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2014-12-24T12:08:52Z
2014-12-24T12:08:52Z
2012-07
 
Type Article
 
Identifier Голунова, Л. А. Анатомо-морфологічні особливості рослин сої за комплексної дії Bradyrhizobium japonicum і ретардантів [Текст] / Л. А. Голунова, В. Г. Кур'ята // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, К. С. Волков, В. В. Грубінко [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 3 (52). – С. 66–71. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4923
 
Language uk
 
Relation Біологія