Запис Детальніше

Phenotypic plasticity of aerial-aquatic plants Alisma plantago-aquatica L. and Sium latifolium L.: structural and molecular aspects

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Phenotypic plasticity of aerial-aquatic plants Alisma plantago-aquatica L. and Sium latifolium L.: structural and molecular aspects
Фенотипічна пластичність повітряно-водних рослин Alisma plantagoaquatica L. i Sium latifolium L.: структурні та молекулярні аспекти
Фенотипическая пластичность воздушно-водных растений Alisma plantago - aquatica L. и Sium latifolium L.: структурные и молекулярные аспекты
 
Creator Kordyum, Ye. L.
Kozeko, L. Ye.
Ovcharenko, Yu. V.
 
Subject Alisma plantago-aquatica
Sium latifolium
adaptation
phenotypic plasticity
anatomy
alcohol dehydrogenase
Hsp70
water regi me
 
Description The data of investigations of aerenchyma formation, alcohol dehydrogenase and heat shock protein 70
kDa (Hsp70) levels in Alisma plantago-aquatica and Slum latifolium plants growing in biotopes with
different water regimes are presented. A key role of water regime in development of aerial-aquatic
plants was shown. Plant adaptive responses on the changes in water supply are considered in the light
of the concept on phenotypic plasticity.
Представлені дані дослідження формування аеренхіми, експресії алкогольдегідрогенази та
білка теплового шоку 70 кДа (Hsp70) у рослин Alisma plantago-aquatica і Sium latifolium, що
ростуть в біотопах з різним водним режимом. Показана ключова роль водного режиму в
розвитку повітряно-водних рослин. Адаптивні відповіді рослин цих видів на зміни у
водозабезпеченні розглядаються у світлі концепції фенотипічної пластичності.
Представленны данные исследования формирования аэренхимы, экспрессии
алкогольдегидрогеназы и белка теплового шока 70 кДа (Hsp70) у растений Alisma plantago -
aquatica и Sium latifolium, произрастающих в биотопах с разным водным режимом. Показана
ключевая роль водного режима в развитии воздушно-водных растений. Адаптивные ответы
растений этих видов на изменения в водообеспечении рассматриваются в контексте концепции
фенотипической пластичности.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2014-12-24T12:43:17Z
2014-12-24T12:43:17Z
2012-06
 
Type Article
 
Identifier Kordyum, Ye. L. Phenotypic plasticity of aerial-aquatic plants Alisma plantago-aquatica L. and Sium latifolium L.: structural and molecular aspects [Текст] = Феноптична пластичність повітряно-воднизх рослин ALISMA PLANTAGO-AQUATICA L. і SIUM LATIFOLIUM L.: структурні та молекулярні аспекти / Ye. L. Kordyum, L. Ye. Kozeko, Yu. V. Vovcharenko // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, К. С. Волков, В. В. Грубінко [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 3 (52). – С. 11–16. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4927
 
Language en
 
Relation Біологія