Запис Детальніше

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія
Научные записки Тернопольского национального педагогического университета имени Владимира Гнатюка. Серия: Биология
Scientific messages of the Ternopil national pedagogical university of the Vladimir Gnatyuk. Series: Biology
 
Creator Барна, М. М.
Барна, Л. С.
 
Subject науковий фаховий збірник
біологічна наука
ботаніка
біотехнологія
гідробіологі
екологія
біохімія
огляди
історія науки
персоналії
 
Description У статті розглядається питання про становлення наукового періодичного видання «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія» на протязі 15 - ти років з моменту його заснування і видання. Наголошується, що «Наукові записки ...» впродовж цього періоду видавалися 4 номери в рік, тобто один номер в квартал. За період видання «Наукових записок ...» вони здобули широку популярність в широких кругах вчених інститутів. Відділення загальної біології НАН України, АМН, НАПН, УААН України, професорсько-викладацького складу університетів і інших вищих навчальних закладів України, а також серед зарубіжних вчених. Сьогодні «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені. Владіміра Гнатюка. Серія: Біологія» відповідають всім вимогам «Оновленної редакції порядку формування переліку наукових видань» Міністерства науки, освіти, молоді і спорту України. Відмічено, що у складі редколегії одинадцать докторів біологічних наук, з них п’ять докторів біологічних наук, професорів є штатними працівниками організації-засновника видання.
В статье рассматривается вопрос относительно становления научного периодического издания
«Научные записки Тернопольского национального педагогического университета имени
Владимира Гнатюка. Серия: Биология» в течении 15 - ти лет с момента его основания и
издания. Отмечается, что «Научные записки ...» на протяжении этого периода издавались 4
номера в год, т. е. один номер в квартал. За период издания «Научных записок ...» они
получили широкую известность в широких кругах ученых институтов Отделения общей
биологии НАН Украины, АМН, НАПН, УААН Украины, профессорско-преподавательского
состава университетов и других высших учебных заведений Украины, а также среди
зарубежных учёных. Сегодня «Научные записки Тернопольского национального
педагогического университета имени. Владимира Гнатюка. Серия: Биология» соответствуют
всем требованиям «Оновленной редакции Порядка формирования Перечня научных изданий»
Министерства науки, образования, молодежи и спорта Украины. Отмечено, что в составе
редколлегии одинадцать докторов биологических наук, из них п’ять докторов биологических
наук, профессоров являются штатными работниками организации-основателя издания.
We consider the question on becoming a scientific periodical "Scientific Notes Temopil National
Pedagogical University of Volodymyr Hnatiuk. Series: Biology" during the 15 years since its creation
and publication. States that "Scientific Notes ..." during this period, published 4 issues per year, that is number one in the quarter. During the period of the publication "Scientific notes ..." they became
widely known in wider circles of scientists institutes of the Department of General Biology NAS,
AMS, NAPS, UAAS Ukraine, professor - teaching staff of universities and other scientific institutions
of Ukraine, as well as among international scholars. Today, "Scientific Notes Ternopil National
Pedagogical University of Volodymyr Hnatiuk. Series: Biology" comply with the requirements of
"new edition of the Order of listing of scientific publications," the Ministry of Science, Education,
Youth and Sports. It is noted that the composition of the editorial board of eleven Sc.D., of which five
doctors of biological sciences, professors are full-time employees of the organization's founding
publication.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2014-12-25T08:09:05Z
2014-12-25T08:09:05Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Барна, М. М. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія [Текст] : (до 15-річчя заснування та видання) / М. М. Барна, Л. С. Барна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, К. С. Волков, В. В. Грубінко [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 4 (53). – С. 129–138. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4939
 
Language uk
 
Relation Біологія