Запис Детальніше

Вплив гранулометричного складу грунтів Західного Волино-Поділля на хорологію люмбрицид (Oligochaeta: Lumbricidae)

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Вплив гранулометричного складу грунтів Західного Волино-Поділля на хорологію люмбрицид (Oligochaeta: Lumbricidae)
Влияние гранулометрического состатва почв Западного Волыно-Подолья на хорологию люмбрицид (Oligochaeta: Lumbricidae)
Influence of soil granulometric composition of Western Volyn and Podil on horology of earthworms ((Oligochaeta: Lumbricidae)
 
Creator Бусленко, Л. В.
Іванців, В. В.
 
Subject гранулометричний склад
фізичний пісок
фізична глина
дощові черв'яки
люмбрициди
 
Description З’ясовано вплив гранулометричного складу фракцій різних горизонтів ґрунтів на якісний і кількісний склад дощових черв’яків. Відзначено вплив гранулометричних фракцій на
формування вологості, температури, газового режиму, актуальної кислотності, як провідних
абіотичних чинників у генезисі комплексів дощових черв’яків в ґрунтах Західного Волино-
Поділля.
Выяснено влияние гранулометрического состава фракций разных горизонтов почв на
качественный и количественный состав дождевых червей. Отмечено влияние
гранулометрических фракций на формирование влажности, температуры, газового режима,
актуальной кислотности, как ведущих абиотических факторов в генезисе комплексов дождевых червей в почвах Западного Волыно-Подолья.
The influence of granulometric composition of fractions from different soil horizons on qualitative
and quantitative composition of earthworms has been studied. The effect of granulometric fractions
on formation of humidity, temperature, gaseous regime, actual acidity as main abiotic factors in genesis of earthworms complexes in the soils of Western Volyn and Podil has been described.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2014-12-25T09:36:17Z
2014-12-25T09:36:17Z
2012-09
 
Type Article
 
Identifier Бусленко, Л. В. Вплив гранулометричного складу грунтів Західного Волино-Поділля на хорологію люмбрицид (Oligochaeta: Lumbricidae) [Текст] / Л. В. Бусленко, В. В. Іванців // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, К. С. Волков, В. В. Грубінко [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 4 (53). – С. 59–65. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4942
 
Language uk
 
Relation Біологія