Запис Детальніше

Комплексний аналіз конхіологічних ознак п'яти видів родини Bithyniіdae Правобережної України

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Комплексний аналіз конхіологічних ознак п'яти видів родини Bithyniіdae Правобережної України
Комплексный анализ конхиологических признаков пяти видов семейства Bithyniidae Правобережной Украины
Complex analysis of conhological signs in five species of Bithyniidae family on the Dnipro Right bank Ukraine
 
Creator Першко, І. О.
 
Subject родина Bithyniidae
конхіологія
систематична структура
 
Description Досліджено особливості конхіології п ’яти видів родини Bithyniidae фауни України:
B. (Bithynia) curta; B (Milletelona) decipiens; B. (Bithynia) producta; B. (Bithynia) tentaculata;
Digyrcidum bourguignati. Здійснено комплексний аналіз сукупності морфологічних ознак їх
черепашок з метою встановлення ступеня мінливості досліджуваних параметрів та можливості
їх використання для ідентифікації видів у межах групи.
Досліджувані показники дозволили чітко ідентифікувати B. (Bithynia) producta та
B. (Bithynia tentaculata, деякі відмінності були встановлені для D. bourguignatі. Подібними за
особливостями конхіології виявилися B. (Bithynia) curta та B (Milletelona) decipiens.
Исследованы особенности конхилогии пяти видов семейства Bithyniidae фауны Украины:
B. (Bithynia) curta; B. (Milletelona) decipiens; B.(Bithynia) produta; B. (Bithynia) tentadilata; Digyrcidum bourguignati. Осуществлен комплексный анализ совокупности морфологических признаков их раковин с целью определения степени изменчивости исследуемых параметров и возможности их использования для идентификации видов в группе. Исследуемые показатели позволили четко идентифицировать B. (Bithynia) produta и B.(Bithynia) tentaculata, некоторые различия характерны также для D.bourguignatі. Сходными по конхиологическим особенностям оказались B.(Bithynia) curta и B.(Milletelona) decipiens.
Conchological peculiarities of 5 species B. (Bithynia) curta; B(Milletelona) decipiens;
B.(Bithynia) produta; B.(Bithynia) tentaculata; Digyrcidum bourguignati of Bithyniidae family are researched. Complex analysis of their shell morphological signs to determine the degree of researched parameters changeability and the possibility to use them for species identification within the group is
done. Obtained data helped to clearly identify B.(Bithynia) produ^a и B.(Bithynia) tentaсulata, some differences are characteristic for D. bourguignatі. There are some common conchological peculiarities in B.(Bithynia) curta and B.(Milletelona) decipiens.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2014-12-29T12:10:18Z
2014-12-29T12:10:18Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Першко, І. О. Комплексний аналіз конхіологічних ознак п'яти видів родини Bithynidae Правобережної України [Текст] / І. О. Першко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, В. В. Грубінко, В. З. Курант [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 2 (51), Спец. вип. : Молюски: результати, проблеми і перспективи досліджень. – С. 210-215. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4946
 
Language uk
 
Relation Біологія;