Запис Детальніше

Біотопічний розподіл наземних молюсків на території північно-західної частини Малого Полісся (Львівська область)

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Біотопічний розподіл наземних молюсків на території північно-західної частини Малого Полісся (Львівська область)
Биотопическое распределение наземных моллюсков на территории северо-западной части Малого Полесья (Львовская область)
Biotopical distribution of terrestrial mollusks on the woodland territory (Lviv region)
 
Creator Рибка, К. М.
 
Subject наземні молюски
заповідні території
Мале Полісся
Львівська область
 
Description Досліджено біотопічний розподіл наземних молюсків у природоохоронних територіях
Львівської області, а саме ботанічної пам’ятки природи ”Коло Бадівського”,
загальнозоологічного заказника ”Пукачів”, заповідного урочища ”Борове” та у похідних типах
рослинності цих територій. Список фауни наземних молюсків нараховує 29 видів, які належать
до 14 родин та 23 родів.
Найбільше видове різноманіття формується на ділянках мішаного лісу (заказник
“Пукачів”) та в затінених місцях і окраїнах лісу. Найменше видове різноманіття
спостерігається у похідних типах рослинності урочища “Борове” на мезофільних і пустищних
луках.
Приведены результаты изучения видового состава фауны наземных моллюсков некоторых
природоохранных территорий Львовской области, а именно ботанической памятки природы
”Коло Бадивського”, общезоологического заказника ”Пукачив”, заповедного урочища
’’Борове”. Список фауны наземных моллюсков насчитывает 29 видов, которые принадлежат к
14 семействам и 23 родам.
Наибольшее видовое многообразие формируется на участках смешанного леса (заказник
“Пукачив”) и в затененных местах и окраинах леса. Найменьшее видовое многообразие
наблюдается в производных типах растительности урочища “Борове” на мезофильных и
пустошных лугах.
The species composition of terrestrial snails in some protected areas of Lviv region (botanical nature
monument ”Kolo Badivskogo”, zoological local reserve ”Pukachiv”, local reserve ”Borove”) is
investigated. Malakofauna of Male Polissya is presented with 29 species of terrestrial snails which
belong to 14 families and 23 genera.
The highest species diversity is formed in areas of mixed forest (reserve “PukacMv”) and in
shaded areas and outskirts of forest. The lowest species diversity is observed in the derived types of
vegetation on the tract “Borove”, in mesophil meadows and grasslands.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2014-12-29T12:38:08Z
2014-12-29T12:38:08Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Рибка, К. М. Біотопічний розподіл наземних молюсків на території північно-західної частини Малого Полісся (Львівська область) [Текст] / К. М. Рибка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, В. В. Грубінко, В. З. Курант [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 2 (51), Спец. вип. : Молюски: результати, проблеми і перспективи досліджень. – С. 223-226. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4949
 
Language uk
 
Relation Біологія