Запис Детальніше

К вопросу о генетической эрозии и генетической революции в популяциях урбанизированных территорий на примере наземных моллюсков

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title К вопросу о генетической эрозии и генетической революции в популяциях урбанизированных территорий на примере наземных моллюсков
До питання про генетичну ерозію і генетичну революцію в популяціях урбанізованих територій на прикладі наземних молюсків
On the genetic erosion and genetic revolution in urban areas populations: terrestrial mollusks as in example
 
Creator Снегин, Э. А.
Артемчук, О. Ю.
Сычев, А. А.
Ненашева, Е. С.
 
Subject наземные моллюски
генетическая эрозия
генетическая революция
лесостепной ландшафт
 
Description Анализируются генетические процессы, протекающие в популяциях наземных моллюсков в
условиях юга Среднерусской возвышенности за пятнадцатилетний период. Рассматриваются
эрозийные процессы в генофондах. Выдвигается гипотеза о стабильном существовании большинства изученных популяций благодаря историческим предпосылкам и компенсаторным
реакциям на генетическом уровне.
Аналізуються генетичні процеси, які відбуваються у популяціях наземних молюсків в умовах
півдня середньоросійського підвищення за п ’ятирічний період. Розглядаються ерозійні процеси
в генофондах. Висунуто гіпотезу про стабільності існування більшості досліджених популяцій
завдяки історичним передумовам і компенсаторним реакціям на генетичному рівні.
Genetic processes in terrestrial mollusks populations in the south of Mid-Russia Upland for 15 years
are analyzed. Erosion processes in gene pools are considered. The hypothesis on a stable existence of
the majority of studied populations on the basis of historical prerequisites and compensatory
responses at the genetic level is given.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2014-12-29T12:55:11Z
2014-12-29T12:55:11Z
2012
 
Type Article
 
Identifier К вопросу о генетической эрозии и генетической революции в популяциях урбанизированных территорий на примере наземных моллюсков [Текст] / Э. А. Снегин, О. Ю. Артемчук, Ф. Ф. Сычев, Е. С. Ненашева // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, В. В. Грубінко, В. З. Курант [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 2 (51), Спец. вип. : Молюски: результати, проблеми і перспективи досліджень. – С. 245-250. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4951
 
Language ru
 
Relation Біологія