Запис Детальніше

Стимуляція проліферативної активності клітин солями полігексаметиленгуанідину

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Стимуляція проліферативної активності клітин солями полігексаметиленгуанідину
Стимуляция пролиферативной активности клеток солями полигексаметиленгуанидина
Polyhexamethyleneguanidine salts stimulate the proliferation activity of cells
 
Creator Лисиця, А. В.
Кривошия, П. Ю.
 
Subject полігексаметиленгуанідин
фібробласти
культура клітин трахеї
проліферативна активність
 
Description Вивчено вплив солей полігексаметиленгуанідину (ПГМГ) на ріст первинної культури
фібробластів курячого ембріону та перещеплюваної культури клітин трахеї (ПККТ) теляти.
Залежно від концентрації ПГМГ може чинити як інгібуючу, так і стимулюючу дію на
проліферативну активність цих клітин. З’ясовано умови за яких солі ПГМГ проявляють
найкращі ростостимулюючі властивості. Визначено, що при 15 хв. експозиції ПГМГ хлорид
(ПГМГхл) в концентраціях 10-8 -10-7 %, а ПГМГ сукцинат двозаміщений (ПГМГсд) 10-9 -10-7 %,
стимулюють проліферативну активність фібробластів. Трансформовані клітини трахеї,
принаймні, на порядок менш чутливі до дії цих сполук. Зокрема, найкраще впливають на ріст
моношару ПККТ препарати ПГМГхл в концентрації 10-7 %, а ПГМГсд - 10-8 %, хоча останній є
ефективним у досить широкому діапазоні від 10-8 до 10-6 %. Отримані дані можуть бути
використані в біотехнології при роботі з культурою клітин евкаріот.
Приведены результаты узучения влияния солей полигексаметиленгуанидина (ПГМГ) на рост
первичной культуры фибробластов куриного эмбриона и перевиваемой культуры клеток трахеи
(ПККТ) теленка. В зависимости от концентрации ПГМГ может как ингибировать, так и
стимулировать пролиферативную активность этих клеток. Выяснены условия при которых
соли ПГМГ проявляют свои лучшие ростостимулирующие свойства. Определено, что при 15 мин. экспозиции ПГМГ хлорид (III МГхл) в концентрациях 10-8 -10-7 %, а ПГМГ сукцинат
двузамещенный (ПГМГсд) 10-9 -10-7 %, ускоряют пролиферативную активность фиброб ластов.
Трансформированные клетки трахеи, как минимум, на порядок менее чувствительны к
действию этих соединений. В частности, лучше всего влияют на рост монослоя ПККТ
препараты ПГМГхл в концентрации 10-7 %, а ПГМГсд - 10-8 %, хотя второй эффективен в
широком диапазоне от 10-8 до 10-6 %. Полученные донные могут быть использованы в
биотехнологии при работе с культурами клеток.
This article reports that salts of polyhexamethyleneguanidine (PHMH) can affect on growing of the
primary culture fibroblasts of the chicken embryo and interweaved culture of the trachea cells (ICTC)
of calf. PHMH, in depending of concentrations, can hold up or stimulate the proliferation activity of
these cells. It is realized under what condition salts of PHMH show for the best their own stimulate
characteristic. It is determined that under 15 min. exposures PHMH chloride (PHMHch) in
concentration 10-8 -10-7 %, but PHMH succinate (PHMHsd) 10-9 -10-7 %, accelerate proliferation
activity of fibroblasts. The transformed cells of trachea are on tenfold more sensitive to action of
these materials. As follows, for the best influence upon growing monolayer of ICTC preparations
PHMHch in concentrations 10-7 %, but PHMHsd - 10-8 %, though the last is efficient in rather broad
range from 10-8 before 10-6 %. Got results can be used in biotechnologies in work with culture of
eukaryote cells.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-13T08:07:44Z
2015-01-13T08:07:44Z
2012-08
 
Type Article
 
Identifier Лисиця, А. В. Стимуляція проліферативної активності клітин солями полігексаметиленгу анідину [Текст] / А. В. Лисиця, П. Ю. Кривошия // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, К. С. Волков, В. В. Грубінко [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 4 (53). – С. 21–26. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4980
 
Language uk
 
Relation Біологія