Запис Детальніше

Таксономічне і еколого-географічне різноманіття альгофлори природних водотоків Національного природного парку «Прип’ять-Стохід»

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Таксономічне і еколого-географічне різноманіття альгофлори природних водотоків Національного природного парку «Прип’ять-Стохід»
Таксономическое и эколого-географическое разнообразие альгофлоры природных водотоков Национального природного парка «Припять-Стоход»
Algoflora taxonomic and ecogeographic diversity in the natural streams of the National natural park «Prypiat-Stokhid»
 
Creator Щербак, В. І.
Майстрова, Н. В.
Семенюк, Н. Є.
 
Subject альгофлора
таксономічне різноманіття
еколого-географічне різноманіття
природні водотоки
національний природний парк
 
Description Інвентаризація різноманіття альгофлори природних водотоків Національного природного
парку «Прип'ять-Стохід» засвідчила наявність 334 видів (348 внутрішньовидових таксонів) з
136 родів, 36 порядків, 14 класів і 8 відділів. Показано, що флористичне ядро формують види-
еврібіонти з широким екологічним спектром. Проведено порівняльний аналіз локальних
альгофлор парку.
Инвентаризация разнообразия альгофлоры природных водотоков Национального природного
парка «Припять-Стоход» показала, что оно насчитывает 334 вида (348 внутривидовых
таксонов) из 136 родов, 36 порядков, 14 классов и 8 отделов, а флористическое ядро
формируют виды-эврибионты с широким экологическим спектром. Разнообразие локальных альгофлор основных водных экосистем было достаточно высоким и составляло: для р. Припять
- 222 в. в. т., для р. Стоход - 147 в. в. т., для оз. Любязь - 226 в. в. т. Достоверность представленных данных, а также полнота изученности таксономического разнообразия подтверждаются графиками зависимости Виллиса, имеющими вид приближенной к гиперболе
кривой. Сравнительный анализ локальных альгофлор парка показал значительный уровень сходства альгофлоры оз. Любязь и р. Припять, что объясняется взаимным влиянием речной и озерной экосистемы.
The inventory of algoflora diversity in the natural streams of the National Natural Park “Prypiat-Stokhid” includes 334 species (348 infraspecies taxa) from 136 genera, 36 orders, 14 classes and
8 divisions, its floristic nucleus being formed by euribiont species with wide ecologic spectra. The
local algal floras diversity in the main water ecosystems was rather high and made up: for the river
Prypiat - 222 species and infraspecies taxa, for the river Stokhid - 147 species and infraspecies taxa,
for lake Liubiaz - 226 species and infraspecies taxa. The reliability of the data given is confirmed by
Willis diagrams, which approach the hyperbole curves. The local algofloras of the park being
compared, the algal flora of lake Luibiaz and the river Prypiat showed high level of similarity, which
is explained by mutual influence of the river and lake ecosystems.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-13T08:48:16Z
2015-01-13T08:48:16Z
2012-08
 
Type Article
 
Identifier Щербак, В. І. Таксономічне і еколого-географічне різноманіття альгофлори природних водотоків Національного природного парку «Прип’ять-Стохід» [Текст] / В. І. Щербак, Н. В. Майстрова, Н. Є. Семенюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, К. С. Волков, В. В. Грубінко [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 4 (53). – С. 51–58. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4984
 
Language uk
 
Relation Біологія