Запис Детальніше

Енергозабезпечення тканин зябер та печінки риб за дії йонів цинку та кадмію

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Енергозабезпечення тканин зябер та печінки риб за дії йонів цинку та кадмію
Энергообеспечение тканей жабр и печени рыб при действии ионов цинка и кадмия
Energy-supply of gills and liver tissues of fish under the influence of zinc and cadmium ions
 
Creator Сеник, Ю. І.
Найко, І. Ю.
Маркова, Т. В.
Луців, О. О.
Бияк, В. Я.
Курант, В. З.
 
Subject короп
щука
печінка
зябра
кадмій
цинк
сукцинатдегідрогеназа
цитохромоксидаза
лактатдегідрогеназа
 
Description Досліджено активності сукцинатдегідрогенази, цитохромоксидази та лактатдегідрогенази зябер
і печінки коропа та щуки за дії 0,5 та 2 рибогосподарських граничнодопустимих концентрацій
йонів цинку і кадмію. Дія допорогової концентрацій йонів цинку призводила до активації
сукцинатдегідрогенази і цитохромоксидази та інгібування лактатдегідрогенази тканин коропа і
щуки. За впливу 2 ГДК Zn2+ спостерігалось інгібування цитохром-с-оксидази та активація
лактатдегідрогенази печінки та зябер риб. За дії 0,5 та 2 граничнодопустимих концентрацій
іонів кадмію відмічено зростання активності лактатдегідрогенази та інгібування
цитохромоксидази досліджуваних тканин риб. Активність сукцинатдегірогензи в тканинах риб
зростала за дії допорогової концентрації Сd2+ та знижувалась за впливу 2 ГДК йонів кадмію.
Исследовано активность cукцинатдегидрогеназы, цитохромоксидазы и лактатдегидрогеназы
жабр и печени карпа и щуки при действии 0,5 и 2 рыбохозяйственных предельно допустимых
концентраций ионов цинка и кадмия. Действие допороговой концентрации ионов цинка
приводило к увеличению активности сукцинатдегидрогеназы, цитохромоксидазы и снижению
активности лактатдегидрогеназы тканей карпа и щуки. При влиянии 2 ПДК Zn2 + наблюдалось
снижение активности цитохром-с-оксидазы и активация лактатдегидрогеназы печени и жабр
рыб. За действия 0,5 и 2 предельно допустимых концентраций ионов кадмия отмечен рост
активности лактатдегидрогеназы и ингибирование цитохромоксидазы исследуемых тканей
рыб. Активность сукцинатдегирогензы в тканях рыб увеличивалась при действии допороговой
концентрации Cd2 + и снижалась при воздействии 2 ПДК ионов кадмия.
The activity of succinate dehydrogenase, cytochrome oxidase and lactate dehydrogenase in gills and
liver tissues of carp and pike exposed to 0,5 and 2 of fisheries maximum permissible concentration
(MPC) of zinc and cadmium ions were investigated. The effect of subthreshold concentrations of zinc
ions leads to the activation of succinate dehydrogenase and cytochrome oxidase and inhibition the
lactate dehydrogenase activities of carp and pike tissues. Under the effect of 2 MPC of zinc ions the
inhibition the activities of cytochrome c oxidase and lactate dehydrogenase in liver and gills tissues of
fish was observed. Under the influence of 0,5 and 2 MPC of cadmium ions the increase of lactate
dehydrogenase activity and cytochrome oxidase inhibition of investigated tissues of fish were
observed. The succinate dehydrogenase activity in fish tissues increased by subthreshold
concentrations of cadmium ions and decreased by exposure to 2 MPC of cadmium ions.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-13T09:04:38Z
2015-01-13T09:04:38Z
2012-08
 
Type Article
 
Identifier Енергозабезпечення тканин зябер та печінки риб за дії йонів цинку та кадмію [Текст] / Ю. І. Сеник, І. Ю. Найко, Т. В. Маркова [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, К. С. Волков, В. В. Грубінко [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 4 (53). – С. 115–121. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4986
 
Language uk
 
Relation Біологія