Запис Детальніше

Митрополит Андрей Шептицький та російські греко-католики: тенденції і особливості взаємин на прикладі співпраці з Іваном Дейбнером (1902-1907 рр.)

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Митрополит Андрей Шептицький та російські греко-католики: тенденції і особливості взаємин на прикладі співпраці з Іваном Дейбнером (1902-1907 рр.)
Митрополит Андрей Шептицкий и российские греко-католики: тенденции и особенности взаимодействия на примере сотрудничества с Иоанном Дейбнером (1902-1907 гг.)
Metropolitan Andrey Sheptytsky and the russian greek catholics: trends and characteristics of interaction on the example of cooperation with Ivan Deybner (1902-1907)
 
Creator Безпалько, У.
 
Subject А. Шептицький
І. Дейбнер
унійний рух
католицизм східного обряду
Російська імперія
 
Description У статті проаналізовано налагодження взаємоз в’язків митрополита А. Шептицького з
представниками громад російських католиків східного обряду, висвітлено характер та
особливості процесу на прикладі співпраці з І. Дейбнером в період 1902-1907рр.
В статье проанализированы налаживания взаимосвязей митрополита А. Шептицкого с
представителями общин русских католиков восточного обряда, освещены характер и особенности
процесса на примере сотрудничества с И. Дейбнером в период 1902-1907 гг.
The article analyzes the establishment o f relationships Metropolitan A. Sheptytsky with community
représentatives o f the Russian Eastern Rite Catholics, highlights the nature and peculiarities o f the example
o f cooperation with I. Deybnerom during the 1902-1907.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-20T08:19:49Z
2015-01-20T08:19:49Z
2011
 
Type Article
 
Identifier Безпалько, У. Митрополит Андрей Шептицький та російські греко-католики: тенденції і особливості взаємин на прикладі співпраці з Іваном Дейбнером [Текст] : 1902–1907 рр. / Уляна Безпалько // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2011. – Вип. 2. – С. 137–142. – Біліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4994
 
Language uk
 
Relation Історія