Запис Детальніше

Проблеми розвитку природно-заповідного фонду Західного регіону України у 1990-х рр.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Проблеми розвитку природно-заповідного фонду Західного регіону України у 1990-х рр.
Проблемы развития природно-заповедного фонда Западного региона Украины в 1990-х гг.
Development problems of the nature protected fund of the Western region of Ukraine in the 1990s.
 
Creator Чигур, Р.
 
Subject природно-заповідний фонд
Західний регіон України
природні ландшафти
заказники
пам ’ятки природи місцевого значення
 
Description У статті на основі використаних архівних джерел проаналізовані причини, що призвели до
негативних наслідків у розвитку природно-заповідного фонду Західного регіону України у 1990-х
рр., пропонуються заходи, скеровані на покращення охорони природи шляхом створення нових
територіальних комплексів рекреаційного призначення.
В статье на основании архивных материалов анализируются причины, которые привели к
негативным последствиям в развитии природно-заповедного фонда Западного региона Украины в
1990-х гг., предлагаются мероприятия направленные на улучшения охраны природы путем создания
новых территориальных комплексов рекреационного значения.
In the article, based on the archival data, the causes that led to the negative consequences in the
development o f the nature protected fUnd o f the western region o f Ukraine in the 1990s. are analyzed, the
activities directed at improving o f the nature protection by creating the new territorial complexes o f the
recreational purpose are proposed.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-20T09:40:14Z
2015-01-20T09:40:14Z
2011
 
Type Article
 
Identifier Чигур, Р. Проблеми розвитку природно-заповідного фонду Західного регіону України у 1990-х рр. [Текст] / Руслан Чигур // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2011. – Вип. 2. – С. 100–106. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5000
 
Language uk
 
Relation Історія