Запис Детальніше

Укладення Центральною Радою військової конвенції у відповідності до Брестсько-литовських угод 1918 р. та її наслідки для України

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Укладення Центральною Радою військової конвенції у відповідності до Брестсько-литовських угод 1918 р. та її наслідки для України
Заключения Центральной Радой военной конвенции в соответствии с Брест-литовским соглашением 1918 г. и ее последствия для Украины
Concluding of military convention by Central Rada according to Brestlithuania agreements in 1918 r. аnd its consequences for Ukraine
 
Creator Дацків, І.
 
Subject Центральна Рада
Брестський мирний договір
Німеччина
Австро- Угорщина
військова конвенція
 
Description У статті йдеться про підписання делегацією Центральної Ради Брестського мирного
договору. З ’ясовуються обставини, що спонукали український провід звернутися до
Центральних держав за військовою допомогою у лютому 1918 р. й укласти військову конвенцію.
Серед Брестських угод, що кардинально вплинули на дальшу долю України, сприяли збереженню
її незалежності і забезпечили розвиток державотворчого процесу, визначальне місце посідає
військова конвенція, укладена між Україною та Німеччиною й Австро-Угорщиною, згідно з якою
їх армія надала допомогу українським частинам у визволенні території УНР від військ
більшовицької Росії.
В статье идет речь о подписании делегацией Центрального Совета Брестского мирного
договора. Выясняются обстоятельства, которые побуждали украинский провод обратиться к
Центральным государствам за военной помощью в феврале в 1918 г. и заключить военную
конвенцию. Среди Брестских соглашений, которые кардинально повлияли на дальнейшую судьбу
Украины, способствовали сохранению ее независимости и обеспечили развитие государственно
созидательного процесса, занимает определяющее место Военная конвенция, заключенная между
Украиной и Германией и Австро-Венгрией, согласно которой их армия оказала помощь украинским
частям в освобождении территории УНР от войск большевистской России.
The article deals with the item about signing the Brest Peace Treaty by delegation o f Central Rada. The
circumstances which induced the Ukrainian authorities to appeal to the Central states for military aid in
February 1918 and to conclude military convention are being turned out. Among the Brest agreements,
which influenced essentially on the further fate o f Ukraine, promoted its independence and provided the
further development o f state-creative process, o f significant importance there was the Military convention
signed between Ukraine, Germany and Austria-Hungary according to which their army help the Ukrainian
troops in the liberation UPR territory from the troops o f bolshevist Russia.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-20T09:49:12Z
2015-01-20T09:49:12Z
2011
 
Type Article
 
Identifier Дацків, І. Укладення Центральною Радою військової конвенції у відповідності до Брестсько-литовських угод 1918 р. та її наслідки для України [Текст] / Ігор Дацків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2011. – Вип. 2. – С. 170–178. – Біліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5001
 
Language uk
 
Relation Історія