Запис Детальніше

Польська гімназійна освіта у 1918-1932 роках

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Польська гімназійна освіта у 1918-1932 роках
Польское гимназическое образование в 1918-1932 годах
Polish h ig h school education in 1918-1932
 
Creator Галай, М.
 
Subject середня освіта
Тернопільське воєводство
восьмирічні гімназії
атестат зрілості
Львівський шкільний округ
 
Description У статті проаналізовано офіційну політику Польської держави у гімназійній освіті
упродовж 1918-1932 років. Досліджено місце українських середніх шкіл в гімназійній мережі
країни, охарактеризовано особливості впровадження офіційної освітньої політики щодо
середньої освіти на прикладі Тернопільського воєводства.
В статье проанализировано официальную политику Польского государства относительно
гимназического образования на протяжении 1918-1932 годов. Исследовано место украинских
средних школ в гимназической сети страны, охарактеризованы особенности внедрения
официальной образовательной политики относительно среднего образования на местах (на
примере Тернопольского воеводства).
Poland official policy according to the high school education during 1918-1932 is analysed in the
article. The role o f the secondary schools in the system o f the state high schools is investigated there, the
features o f implementation the official educational policy to the secondary education in the places (on the
example o f Ternopilprovince).
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-20T10:16:17Z
2015-01-20T10:16:17Z
2011
 
Type Article
 
Identifier Галай, М. Польська гімназійна освіта у 1918–1932 роках [Текст] / Микола Галай // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2011. – Вип. 2. – С. 214–220. – Біліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5004
 
Language uk
 
Relation Історія