Запис Детальніше

Драма історії в історіософському дискурсі

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Драма історії в історіософському дискурсі
Драма истории в историософском дискурсе
The drama of history in historiosophical discours
 
Creator Гужва, О.
 
Subject драма історії
духовна драма
свідомість
мистецтво
історичний дискурс
 
Description Поняття “драма історії” цілком відповідає духовним колізіям, що виникають упродовж
багатьох віків у релігійній свідомості. Драма історії в межах історіософського та художнього
дискурсах розглядається як світоглядна модель, що поширюється в культурно-історичному
просторі на різні жанри і форми мистецтва.
Понятие “драма истории” полностью отвечает духовным коллизиям, возникающим на
протяжении многих веков в релизиозном сознании. Драма истории в пределах историософского и
художественного дискурсов рассматривается как миросозерцательная модель,
распространяющаяся в культурно-историческом пространстве на разные жанры и формы
искусства.
The concept o f “the drama o f history ”, fully meets the spiritual stories occurred for centuries in
relizioznom consciousness. Drama within the history and artistic discourses historiosophical considered
mirosozertsatelnaya model, which covers the cultural and historical space into different genres and art
forms.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-20T10:27:26Z
2015-01-20T10:27:26Z
2011
 
Type Article
 
Identifier Гужва, О. Драма історії в історіософському дискурсі [Текст] / Олександр Гужва // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2011. – Вип. 2. – С. 253–258. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5006
 
Language uk
 
Relation Історія