Запис Детальніше

Суспільні зв’язки як основа правової концепції Станіслава Дністрянського

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Суспільні зв’язки як основа правової концепції Станіслава Дністрянського
Общественные связи как основа правовой концепции Станислава Днистрянского
Social relations as the basis of Stanislav Dnistryanskyy’s law competence
 
Creator Махобей, К.
 
Subject Станіслав Северинович Дністрянський
поняття права
суспільні зв’язки
правова концепція
держава
 
Description У статті аналізуються погляди Станіслава Дністрянського на суспільні зв’язки як основу
правової концепції. Досліджується окремі праці науковця, що свідчать про те, що суспільство є
окремим джерелом права, що виступає основою соціальних та морально-етичних норм. Окрім того, охарактеризовано особливості звичаєвого права, ставлення держави до закону.
В статье анализируется взгляды Станислава Днистрянского на общественные связи как
основу правовой концепции. Исследуются отдельные труды ученого, которые свидетельствуют о
том, что общество является отдельным источником прав, выступает основой социальных, морально-этических норм. Кроме того, охарактеризованы особенности обычного права, отношение государства к закону.
In the article Stanislav Dnistryanskyy’s views on social relations as the basis of law competence are analyzed. Particular scientist’s works which evidence that society is a separate source of rights,that is the
basis of social, moral and ethical principles are researched. In addition, peculiarities of common law and
attitude of state to law are characterized.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-21T11:57:17Z
2015-01-21T11:57:17Z
2011
 
Type Article
 
Identifier Махобей, К. Суспільні зв'язки як основа правової концепції Станіслава Дністрянського [Текст] / Катерина Махобей // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2011. – Вип. 2. – С. 142–147. – Біліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5016
 
Language uk
 
Relation Історія