Запис Детальніше

З історії забезпечення обробної промисловості сировиною в українських губерніях Російської імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title З історії забезпечення обробної промисловості сировиною в українських губерніях Російської імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
Из истории обеспечение обрабатывающей промышленности сырьем в украинских губерниях Российской империи во второй половине Х ІХ - начале Х Х в.
From history of providing of finishing industry raw m aterial in ukrainian provinces of the Russian empire in the second half of X IX - a t the beginning of X X century
 
Creator Москалюк, М.
 
Subject сировина
обробна промисловість
українські губернії
Російська імперія
друга половина ХІХ - початок ХХ ст
 
Description У статті розглядається проблема забезпечення обробних галузей промисловості
сировиною у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. та низка інших питань досліджуваної
проблематики.
В статье рассматривается проблема обеспечения обрабатывающих отраслей
промышленности сырьем во второй половине XIX- начале ХХ вв. и ряд других вопросов исследуемой
проблематики.
The article deals with the problem of raw material processing industries in the second half of XIX - at
the beginning of XX century and other issues explored issue.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-21T12:15:21Z
2015-01-21T12:15:21Z
2011
 
Type Article
 
Identifier Москалюк, М. З історії забезпечення обробної промисловості сировиною в українських губерніях Російської імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. [Текст] / Микола Москалюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2011. – Вип. 2. – С. 19–26. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5018
 
Language uk
 
Relation Історія