Запис Детальніше

Науково-педагогічна діяльність Михайла Лозинського в радянських установах УСРР

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Науково-педагогічна діяльність Михайла Лозинського в радянських установах УСРР
Научно-педагогическая деятельность Михаила Лозинского в советских учреждениях УССР
Cientific-pedagogical activity Myhaylo Lozynskyy in soviet institutions USSR
 
Creator Олійник, М.
 
Subject М.Лозинський
УСРР
ВУАН
Харків
ОДПУ
 
Description У статті здійснено аналіз науково-педагогічної діяльності М. Лозинського в період його перебування в УСРР. Особлива увага приділена питанням адаптації та праці ученого в
радянському середовищі. Вперше в історіографії висвітлено деталі щодо арешту і перебування
М.Лозинського на засланні. Зроблено висновок про важливість його діяльності для майбутнього розвитку історично-правової науки в Україні.
В статье произведен анализ научно-педагогической деятельности М. Лозинского в период пребывания в СССР. Особенное внимание уделено вопросам адаптации и работы ученого в среде
советской действительности, впервые в историографии подробно рассмотрено особенности ареста и пребывания М. Лозинского в ссылке. Сделано заключение относительно важности деятельности М. Лозинского для будущого развития науки в Украине.
In the article the analysis of scientific-pedagogical activity of M. Lozynski is produced in the period of stay in the USSR. The special attention is spared the questions of adaptation and work of scientist in the environment of soviet reality, first in historiography the features of arrest and stay of M. Lozynski are in detail considered in reference. A conclusion in relation to importance of activity of M. Lozynski is done for
buduschogo development of science in Ukraine.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-21T12:49:42Z
2015-01-21T12:49:42Z
2011
 
Type Article
 
Identifier Олійник, М. Науково-педагогічна діяльність Михайла Лозинського в радянських установах УСРР [Текст] / Микола Олійник // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2011. – Вип. 2. – С. 147–153. – Біліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5020
 
Language uk
 
Relation Історія