Запис Детальніше

Українська еміграція в Румунії

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Українська еміграція в Румунії
Украинская эмиграция в Румынии
Ukrainian emigration in Romania
 
Creator Рендюк, Т.
 
Subject Румунія
Молдова
Валахія
українська еміграція
Іван Мазепа
 
Description Стаття присвячена актуальній темі - вивченню маловідомих в Україні фактів формування
української еміграції в Румунії та долю її представників упродовж 1709-1940 рр. Вперше
досліджується тісна взаємодія між першою хвилею української еміграції в Молдові та Валахії
часів перебування там Івана Мазепи та його оточення і нашими співвітчизниками, які внаслідок
різних обставин опинилися в межах сучасної Румунії в різні історичні періоди.
Статья посвящена актуальной теме - изучению малоизвестных в Украине фактов
формирования украинской эмиграции в Румынии и судьбе ее представителей в течение 1709-1940
гг. Впервые исследуется тесное взаимодействие между первой волной украинской эмиграции в
Молдавии и Валахии времен пребывания там Ивана Мазепы и его окружения и нашими
соотечественниками, которые вследствие различных обстоятельств оказались в пределах
современной Румынии в разные исторические периоды.
Article is devoted to the actual topic - the study o f little-known facts o f the formation in Ukraine o f the
Ukrainian emigration in Romania and the fate o f its representatives during 1709-1940 was first studied
close interaction between the first wave o f Ukrainian immigration in Moldova and Wallachia time being
there Ivan Mazepa and his environment and our fellow citizens, that due to various circumstances now
modern Romania in different historical periods.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-22T10:02:49Z
2015-01-22T10:02:49Z
2011
 
Type Article
 
Identifier Рендюк, Т. Українська еміграція в Румунії [Текст] / Теофіл Рендюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2011. – Вип. 2. – С. 155–163. – Біліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5028
 
Language uk
 
Relation Історія