Запис Детальніше

Особливості організації та проведення "Просвітою" святкувань у Західній Україні в міжвоєнний період

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Особливості організації та проведення "Просвітою" святкувань у Західній Україні в міжвоєнний період
Особенности организации и проведения "Просвитой" празднований в Западной Украине в межвоенный период
Features of organization and conduct "Prosvita" Western Ukraine celebrations in the interwar period
 
Creator Зуляк, І.
 
Subject Західна Україна
"Просвіта"
міжвоєнний період
комітет свята
святкування
 
Description У статті проаналізовано особливості організації та проведення “Просвітою ” у Західній
Україні в міжвоєнний період свята пісні, книжки, матері, Т. Шевченка, І. Франка та інших
українських громадських і культурних діячів, що сприяли активізації національної свідомості.
Досліджено специфіку проведення просвітянських свят із залученням якнайширших кіл
українства, просвітніх осередків, кооператив, шкіл. Злагоджена і чітко продумана програма
святкувань свідчила про значну організаційну підготовку, авторитет товариства, його
підтримку громадськістю, давала змогу провести святкування на належному рівні.
В статье проанализированы особенности организации и проведения “Просвитой ” в Западной
Украине в межвоенный период праздника песни, книги, матери, Т. Шевченко, И. Франко и других
украинских общественных и культурных деятелей, способствовавших активизации национального
сознания. Исследовано специфику проведения просветительских праздников с привлечением
широких кругов украинства, просветительных центров, кооператив, школ. Слаженная и четко
продуманная программа празднований свидетельствовала о значительной организационную
подготовку, авторитет общества, его поддержку общественностью, давала возможность
провести празднование на должном уровне.
The article analyzes the features of organization and holding of “Prosvita” in Western Ukraine in the
interwar period of holiday songs, books, mother of Taras Shevchenko, Ivan Franko Ukrainian and other
public and cultural figures that contributed to the intensification of national consciousness. Studied the
specifics of prosvita holidays involving the widest possible community of Ukrainians, educational centers,
cooperative schools. Well organized and well thought out program of celebrations showed a significant
organizational training, the authority of the company, its public support, offered to hold a celebration at the
appropriate level.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-26T08:58:29Z
2015-01-26T08:58:29Z
2011
 
Type Article
 
Identifier Зуляк, І. Особливості організації та проведення "Просвітою" святкувань у Західній Україні в міжвоєнний період [Текст] / Іван Зуляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2011. – Вип. 2. – С. 220–228. – Біліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5039
 
Language uk
 
Relation Історія