Запис Детальніше

Інформаційно-естетична виховна технологія як педагогічна проблема

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Інформаційно-естетична виховна технологія як педагогічна проблема
Информационно-эстетическая воспитательная технология как педагогическая проблема
Informational and aesthetic educative technology as a pedagogical problem
 
Creator Базелюк, О. В.
 
Subject естетичне виховання
виховна технологія
ІКТ
інформаційно-естетична виховна технологія
 
Description У статті на основі аналізу сучасних наукових джерел і нормативно-
правових документів, дається визначення терміна «інформаційно-естетична
виховна технологія». Наголошується на зусиллях держави і суспільства щодо
створення системи освіти, орієнтованої на використання новітніх
інформаційно-комунікативних технологій для формування різнобічно розвиненої
особистості. Обґрунтовується необхідність базування інформаційно-
естетичної виховної технології на положеннях особистісно-орієнтованого
підходу. Визначені структурні складові інформаційно-естетичної виховної
технології та умови успішності її реалізації.
В статье на основе анализа современных научных источников и
нормативно-правовых документов, дано определение термина «информационно-
эстетическая воспитательная технология». Подчеркиваются усилия
государства и общества по созданию системы образования, ориентированной на
использование новейших ИКТ с целью формирования всесторонне развитой
личности. Обосновано необходимость базирования информационно-
эстетической воспитательной технологии на положениях личностно-
ориентированного подхода. Определены структурные составляющие
информационно-эстетической воспитательной технологии и условия
успешности ее реализации.
The author defines the term «informational and aesthetic educative technology»,
analyzing the current scientific sources and legislation documents. The government’s
efforts to create an education system oriented on the use of new ICT in order to form the
comprehensively developed personality are stressed. It is grounded that informational
and aesthetic educative technology should be based on the concepts of student-centered
approach. The components of informational and aesthetic educative technology and
conditions of its successful implementation are determined.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-26T10:16:22Z
2015-01-26T10:16:22Z
2013
 
Type Article
 
Identifier Базелюк, О. В. Інформаційно-естетична виховна технологія як педагогічна проблема [Текст] / О. В. Базелюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / голов. ред. Г. Терещук ; заст. голов. ред. В. Чайка ; редкол.: І. Задорожна, В. Кравець, Л. Кондрацька [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – № 4. – С. 138–142. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5042
 
Language uk
 
Relation Педагогіка