Запис Детальніше

Виконавське почуття форми в контексті художнього цілого музичного твору (феноменологічні основи методики виконавської підготовки)

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Виконавське почуття форми в контексті художнього цілого музичного твору (феноменологічні основи методики виконавської підготовки)
Исполнительское чувство формы в контексте художественного целого музыкального произведения (феноменологические основы методики исполнительской подготовки)
Performing feeling of a form in the context of artistic whole of music (phenomenological foundations of methods of performing training)
 
Creator Бурська, О. П.
 
Subject виконавська форма музики
інтонаційна форма музики
музичний смисл
музичні хронотопи
методика фортепіанної підготовки студентів
 
Description У статті розкривається сутність почуття виконавської цілісності музики
як здатності осягнення її пластичних інтонаційних форм в часопросторі
художньої реальності. Хронотопи музики розглядаються як форми входження
слухової свідомості в поле художньо-звукового цілого музичної тканини.
Запропонована методика фортепіанної підготовки студентів, яка зорієнтована
на розвиток почуття форми музичного твору як художнього цілого і
ґрунтується на ідеї глибинного взаємозв’язку, єдності художнього смислу,
інтонаційної форми музики та відповідної їй піаністичної пластики.
В статье раскрывается сущность чувства исполнительской целостности
музыки как способности к постижению её пластических интонационных форм
во времени-пространстве художественной реальности. Рассматриваются
хронотопы музыки как формы проникновения слухового сознания в поле
художественно-звуковой целостности музыкального произведения. Предложена
методика фортепианной подготовки студентов в контексте развития чувства
формы музыкального произведения как художественного целого, которая
опирается на идею глубинного синтеза интонационных форм, художественного
смысла, пианистической пластики.
The essence of feeling of performing integrity of music is revealed in this article.
Hronos-topos of music is considered as the forms of entering of audial consciousness
into the field of the artistic whole of the musical texture. The Methods for the piano
training of students, which is proposed in this article, is oriented on development of the
feeling of a form of music, as an artistic whole. The Methods is based on the idea of
deep interconnection, unity of artistic sense, intonation form of music and the pianistic
plastic which corresponds to it.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-26T10:52:30Z
2015-01-26T10:52:30Z
2013
 
Type Article
 
Identifier Бурська, О. П. Виконавське почуття форми в контексті художнього цілого музичного твору (феноменологічні основи методики виконавської підготовки) [Текст] / О. П. Бурська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / голов. ред. Г. Терещук ; заст. голов. ред. В. Чайка ; редкол.: І. Задорожна, В. Кравець, Л. Кондрацька [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – № 4. – С. 11–17. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5047
 
Language uk
 
Relation Педагогіка