Запис Детальніше

Педагогічна технологія формування художньо-епістемологічного досвіду майбутнього вчителя музики

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Педагогічна технологія формування художньо-епістемологічного досвіду майбутнього вчителя музики
Педагогическая технология формирования художественно-эпистемологического опыта будущего учителя музыки
Pedagogik technology of formation of the artistik and epistemik experience the future teacher of music
 
Creator Довгань, О. З.
 
Subject педагогічна технологія
духовне самовдосконалення
художньо-епістемологічний досвід
 
Description У статті розглядається теоретична модель педагогічної технології
формування художньо-епістемологічного досвіду як чинника особистісно-
професійного розвитку майбутнього вчителя музики, що здатна забезпечити
відродження сотеріологічного функціонування мистецтва завдяки організації
таких педагогічних умов: створення інтелектуально-благочестивого середовища
допитуваності істини, мотивації художньо-епістемологічної самокорекції
суб’єктів педагогічної взаємодії, реалізації епістемологічної концепції викладання
фахових дисциплін, забезпечення вільного самовизначення і актуалізації
особистих ресурсів майбутнього музиканта-педагога.
В статье рассматривается теоретическая модель педагогической
технологии формирования художественно-эпистемологического опыта как
фактора личностно-профессионального развития будущего учителя музыки,
способная обеспечить возрождение сотериологического функционирования
искусства благодаря организации таких педагогических условий: создание
интеллектуально-благочестивой среды допитуваности истины, мотивации
художественно-эпистемологической самокоррекции субъектов педагогического
взаимодействия, реализации эпистемологической концепции преподавания
профессиональных дисциплин, обеспечение свободного самоопределения и
актуализации личных ресурсов будущего музыканта-педагога.
The pedagogic technology of formation of the artistic and epistemic experience is
considered in the article. The following pedagogic conditions of an effective realization
of the created technological model have been determined: creation of a pious and
intellectual environment for questioning the truth, use of a data bank of technologies of
inceptive teaching, realization of the integral character of learning modules of the
material to be learnt, guarantee of a free and sensible choice of the individual way of
development of a personality.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-26T10:56:25Z
2015-01-26T10:56:25Z
2013
 
Type Article
 
Identifier Довгань, О. З. Педагогічна технологія формування художньо-епістемологічного досвіду майбутнього вчителя музики [Текст] / О. З. Довгань // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / голов. ред. Г. Терещук ; заст. голов. ред. В. Чайка ; редкол.: І. Задорожна, В. Кравець, Л. Кондрацька [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – № 4. – С. 23–29. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5048
 
Language uk
 
Relation Педагогіка