Запис Детальніше

Історія української музичної педагогіки в Україні: новітні підходи до методичного забезпечення курсу

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Історія української музичної педагогіки в Україні: новітні підходи до методичного забезпечення курсу
История украинской музыкальной педагогики: новые подходы к методическому обеспечению курса
The history of ukrainian music pedagogy: new approaches to the methodical enhancement of the course
 
Creator Гринчук, І. П.
Палій, Н. В.
 
Subject музична культура та освіта України
музично-педагогічні навчальні дисципліни
теоретико-методичне забезпечення курсу
організація навчально-пошукової діяльності студентів
експериментальна методика
 
Description Стаття присвячена проблемі вивчення історії української музичної
педагогіки як цілісного феномена української культури. Висвітленні новітні
підходи до укладання курсу інтегрованого типу. Окреслено мету курсу, наведено
його основні тематичні блоки, висвітлено авторський підхід до укладання
лекційного змісту. Розкрито основні напрямки методичного забезпечення курсу
на прикладі використання компаративного підходу, опори на історико-
регіональний компонент, опанування новітніх прийомів опрацювання тексту,
актуалізації інформації, набутої студентам при вивченні фахових дисциплін,
зокрема, історії української музики.
Статья посвящена проблеме изучения истории украинской музыкальной
педагогики как целостного феномена украинской культуры. Представлены новые
подходы к составлению курса интегрированного типа. Указана цель курса,
представлены его основные тематические блоки, авторский подход к
составлению лекционного содержания. Раскрыты основные направления
методического обеспечения курса на примере использования компаративного
подхода, опоры на историко-региональный компонент, овладения новейшими
приёмами изучения текста, актуализации информации, приобретённой
студентами при изучении специальных дисциплин, в частности, истории украинской музыки
The article deals with the actual problem of studying of the Ukrainian Music
Pedagogy as an integral phenomenon of Ukrainian culture. The main consideration is
taken to finding out the new approaches to the introduction of the course of integrated
type. In the paper under consideration, there has been singled out the goal of the
course, the main thematic blocks of the course have been given and the author’s special
approach to the compiling of the lecturing content has been demonstrated. The main
directions of the methodical enhancement of the course have been revealed which
demonstrated the use of the comparative approach, the basis of the historical and
regional aspects and mastering of the new approaches to the analysis of the text, the
actualization of the information mastered by the student while studying the complex of
the professional subjects, the History of the of the Ukrainian Music in particular.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-26T11:21:21Z
2015-01-26T11:21:21Z
2013
 
Type Article
 
Identifier Гринчук, І. П. Історія української музичної педагогіки в Україні: новітні підходи до методичного забезпечення курсу [Текст] / І. П. Гринчук, Н. В. Палій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / голов. ред. Г. Терещук ; заст. голов. ред. В. Чайка ; редкол.: І. Задорожна, В. Кравець, Л. Кондрацька [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – № 4. – С. 92–97. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5052
 
Language uk
 
Relation Педагогіка;