Запис Детальніше

Педагогічні умови формування художніх смаків старшокласників у процесі вивчення вокальної спадщини українських композиторів

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Педагогічні умови формування художніх смаків старшокласників у процесі вивчення вокальної спадщини українських композиторів
Педагогические условия формирования художественных вкусов старшеклассников в процессе изучения вокального наследия украинских композиторов
Pedagogical conditions of artistic tastes creation of senior school students by using of vocal heritage of ukrainian composers
 
Creator Мережко, Ю. В.
 
Subject художній смак
умови формування художнього смаку
старшокласники
вокальна спадщина українських композиторів
 
Description У статті розглянуто проблему формування художніх смаків
старшокласників при вивченны вокальної спадщини українських композиторів.
Розкрито педагогічні умови його формування в учнів на позакласних заняттях
співу: систематичне проведення паралелей між оцінкою художнього твору
педагогом і оцінкою, даною учнем самостійно; поєднання педагогічної
вимогливості із педагогічною підтримкою оцінювальної і виконавської діяльності
старшокласників; узгодження змісту поточних занять із завданнями публічної
демонстрації художньо-навчальних досягнень учнів.
В статье рассматрена проблема формирования художественных вкусов
старшеклассников в процессе изучения вокального наследия украинских
композиторов. Раскрыты педагогические условия его формирования в учеников
на внеклассных занятиях пения: систематическое проведение параллелей между
оценкой художественного произведения педагогом и оценкой, данной учащимся
самостоятельно; объединение педагогической требовательности с
педагогической поддержкой оценочной и исполнительской деятельностью
старшеклассников; согласование содержания текущих занятий с задачами
публичной демонстрации художественно-учебных достижений учащихся.
In the article described problem of creation artistic taste of senior school students
by working with vocal heritage of ukrainian composers and overviewed pedagogical
conditions of its formation on singing extra-curricular lessons. The author proposes to
consider the following pedagogical conditions: making the systematic parallels between
the assessment of the work of art educator and evaluation of the students by themselves,
combination of pedagogical exactingness and support of senior school students in their
evaluation and execution, the coordination of a content of current employment with
problems of public demonstration of is art-educational achievements of pupils.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-26T11:38:18Z
2015-01-26T11:38:18Z
2013
 
Type Article
 
Identifier Мережко, Ю. В. Педагогічні умови формування художніх смаків старшокласників у процесі вивчення вокальної спадщини українських композиторів [Текст] / Ю. В. Мережко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / голов. ред. Г. Терещук ; заст. голов. ред. В. Чайка ; редкол.: І. Задорожна, В. Кравець, Л. Кондрацька [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – № 4. – С. 71–76. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5055
 
Language uk
 
Relation Педагогіка