Запис Детальніше

Сучасні аспекти онтогенезу в музично-естетичному вихованні

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Сучасні аспекти онтогенезу в музично-естетичному вихованні
Современные аспекты онтогенеза в музыкально-эстетическом воспитании
Modern aspects of ontogenesis of musically aesthetically beautiful education
 
Creator Ороновська, Л. Д.
 
Subject перцепція
онтогенез
традиція
 
Description У статті висвітлюється сучасний підхід до музично-естетичного
виховання. Разом з інноваційним досвідом педагогів потребує включення в
елементи навчального процесу використання прогресивних традицій, на які
багата українська музична педагогіка. У навчанні відбувається виховання
особистості, її духовне збагачення, зростає її моральний потенціал,
проявляються і закріплюються в конкретному соціумі позитивні риси характеру
школярів.
В статье освещается современный подход к музыкально-эстетичному
воспитанию. Вместе с инновационным опытом педагогов требует включения в
элементы учебного процесса использования прогрессивных традиций, на которые
богатая украинская музыкальная педагогика. В учебе происходит воспитание
личности, ее духовное обогащение, растет ее моральный потенциал,
проявляются и закрепляются в конкретном социуме позитивные черты
характера школьников.
The modern going near musically aesthetically beautiful education, next to
innovative experience of teachers, requires plugging in the elements of educational process of the use of progressive traditions which rich Ukrainian musical pedagogics is
on. In the process of studies there is education of personality, it spiritual enriching,
grows it moral potential, prove and positive character of schoolboys traits are fastened
in concrete sociume.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-26T11:52:18Z
2015-01-26T11:52:18Z
2013
 
Type Article
 
Identifier Ороновська, Л. Д. Сучасні аспекти онтогенезу в музично-естетичному вихованні [Текст] / Л. Д. Ороновська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / голов. ред. Г. Терещук ; заст. голов. ред. В. Чайка ; редкол.: І. Задорожна, В. Кравець, Л. Кондрацька [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – № 4. – С. 60–65. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5058
 
Language uk
 
Relation Педагогіка