Запис Детальніше

Компетентнісні засади формування професійно-особистісного досвіду майбутнього вчителя музики

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Компетентнісні засади формування професійно-особистісного досвіду майбутнього вчителя музики
Компетентностные основы формирования профессионально-личностного опыта будущего учителя музыки
The competence principles of forming professional experience of the future music teacher
 
Creator Попович, Н. М.
 
Subject професійно-особистісний досвід
компетентність
професійна підготовка
майбутній вчитель музики
 
Description У статті обґрунтовано компетентнісні засади формування професійно-
особистісного досвіду майбутнього вчителя музики. Проаналізовано сучасні
тенденції розвитку педагогічної освіти в Україні у контексті євроінтеграційних
процесів. Компетентнісний та особистісний підходи в рамках висвітлення
концептуальних положень скepoвaнo нa дoслiджeння фaктopiв, умoв, кpитepiїв
якoстi формування професійно-особистісного досвіду майбутніх фахівців,
oбґpунтувaння чинникiв, щo спoнукaють студента до самовдосконалення та
неперервного професійно-oсoбистiснoгo зpoстaння.
В статье обоснована компетентностная основа формирования
профессионально-личностного опыта будущего учителя музыки.
Проанализированы современные тенденции развития педагогического
образования в Украине в контексте евроинтеграционных процессов.
Компетентносный и личностный подходы в рамках основных концептуальных
положений ориентированы на исследование условий, критериев качества
формирования профессионально-личностного опыта будущих специалистов,
обоснование факторов, побуждающих студентов к непрерывному
профессионально-личностному развитию.
In the article the competency framework formation of professional and personal
experience of the future music teachers. Modern trends of development of teacher
education in Ukraine, in the context of the European integration processes. Competence
and personal approach, within the framework of the provisions of the basic concepts,
focused on study of the conditions and criteria of quality of formation of professional
and personal experience of future professionals, the rationale for the factors that
motivate students to continuous professional and personal development.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-26T11:56:15Z
2015-01-26T11:56:15Z
2013
 
Type Article
 
Identifier Попович, Н. М. Компетентнісні засади формування професійно-особистісного досвіду майбутнього вчителя музики [Текст] / Н. М. Попович // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / голов. ред. Г. Терещук ; заст. голов. ред. В. Чайка ; редкол.: І. Задорожна, В. Кравець, Л. Кондрацька [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – № 4. – С. 33–38. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5059
 
Language uk
 
Relation Педагогіка