Запис Детальніше

Історія музичної педагогіки в Україні: нові виміри пізнання

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Історія музичної педагогіки в Україні: нові виміри пізнання
История музыкальной педагогики в Украине: новые измерения познания
History of ukrainian music pedagogy: new dimensions and cognition
 
Creator Проців, Л. Й.
 
Subject історія педагогіки
історія музичної педагогіки
історичний розвиток
інваріантні структури
метаісторія
 
Description статті проаналізовано методологічні підходи до вивчення історії
педагогіки. Розкрито теоретичні основи вивчення музичної педагогіки в Україні
на різних етапах розвитку. Вказано на необхідність пошуку нових вимірів у
пізнанні історії української музичної педагогіки. Обґрунтовано метаісторичний
підхід до вивчення історії музичної освіти та педагогічної думки в Україні.
В статье анализируются методологические подходы к изучению истории
педагогики. Раскрываются теоретичные основы изучения музыкальной
педагогики в Украине на разных этапах развития. Доказывается необходимость
поиска новых измерений в процессе познания истории украинской музыкальной
педагогики. Осуществляется попытка обоснования метаисторического подхода
к изучению истории музыкального образования и педагогической мысли в
Украине.
The article deals with the methodological approaches to the study of the history
of pedagogy. The theoretical foundations of the study of music education in Ukraine at
various stages of the development are revealed. The author demonstrates the need of
searching new dimensions in the process of history of music pedagogy cognition. The
substantiation of met historical approach to the study of the history of music and
pedagogical thought in Ukraine is carried out in the article.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-26T12:01:08Z
2015-01-26T12:01:08Z
2013
 
Type Article
 
Identifier Проців, Л. Й. Історія музичної педагогіки в Україні: нові виміри пізнання [Текст] / Л. Й. Проців // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / голов. ред. Г. Терещук ; заст. голов. ред. В. Чайка ; редкол.: І. Задорожна, В. Кравець, Л. Кондрацька [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – № 4. – С. 81–86. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5060
 
Language uk
 
Relation Педагогіка