Запис Детальніше

Генеза ідеї раннього естетичного розвитку у філософсько-педагогічній думці від античності до ХІХ століття

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Генеза ідеї раннього естетичного розвитку у філософсько-педагогічній думці від античності до ХІХ століття
Генезис идеи раннего эстетического развития в философско-педагогической мысли от античности до ХІХ столетия
Genesis of idea of early aesthetic development in a philosophical-pedagogical science from antiquity to the ХІХ centuries
 
Creator Рагозіна, В. В.
 
Subject ранній естетичний розвиток
ретроспективний аналіз становлення ідеї раннього естетичного розвитку
філософсько-педагогічна думка
історичний період
 
Description У статті представлено становлення ідеї естетичного розвитку дитини
раннього віку у філософсько-педагогічній думці від античності до ХІХ ст.
Розглядаються положення античних мислителів, філософів і богословів
Середньовічччя, педагогів і просвітителів Відродження і Нового часу щодо
навчання і розвитку дитини 1–3 років естетичними засобами. Проаналізовано
трансформацію ідей під впливом поглядів представників різних філософсько-
педагогічних течій, які дослідили різні аспекти проблеми: періоди розвитку
дитини, важливість розвитку в ранньому дитинстві, природовідповідність навчання, ефективність естетичних засобів впливу на дитину в ранній період
життя.
В статье представлено становление идеи эстетического развития ребенка
раннего возраста в философско-педагогической мысли от античности до
ХІХ века. Рассматриваются положения античных мыслителей, философов и
богословов Средневековья, педагогов и просветителей Возрождения и Нового
времени относительно обучения и развития ребенка 1–3 лет эстетическими
средствами. Проанализировано трансформацию идей под воздействием взглядов
представителей разных философско-педагогических течений, которые
исследовали различные аспекты проблемы: периоды развития ребенка, важность
развития в раннем детстве, природосоотвествие обучения, эффективность
эстетических средств влияния на ребенка в ранний период жизни.
In the article, becoming of idea of aesthetic development of child of early age
opens up in philosophical-pedagogical science from the period of antiquity to the
twentieth centuries. Positions of ancient thinkers, philosophers and theologians of dark
ages are examined, Renaissance and New time about teaching and development of child of 1-3th by aesthetically beautiful facilities in relation to their conceptual approaches.
An idea was transformed under act of looks of scientists – representatives of different
philosophical-pedagogical flows which probed its different aspects are periods of
development of child, importance of development in babyhood, аccordance nature of
childteaching, efficiency of aesthetically beautiful facilities of influence on a child in an
early period of life.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-28T11:31:54Z
2015-01-28T11:31:54Z
2013
 
Type Article
 
Identifier Рагозіна, В. В. Генеза ідеї раннього естетичного розвитку у філософсько-педагогічній думці від античності до ХІХ століття [Текст] / В. В. Рагозіна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / голов. ред. Г. Терещук ; заст. голов. ред. В. Чайка ; редкол.: І. Задорожна, В. Кравець, Л. Кондрацька [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – № 4. – С. 87–91. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5062
 
Language uk
 
Relation Педагогіка