Запис Детальніше

Формування художньо-ментального досвіду майбутніх учителів музики та хореографії в контексті поліпарадигмальної методології

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Формування художньо-ментального досвіду майбутніх учителів музики та хореографії в контексті поліпарадигмальної методології
Формирование художественно-ментального опыта будущих учителей музыки и хореографии в контексте полипарадигмальной методологии
Artistic-mental experience formation of further music and choreography teachers in multi-paradigm methodology
 
Creator Реброва, О. Є.
 
Subject ментальний досвід
художня ментальність
художньо- ментальний досвід
поліпарадигмальна методологія
синергетичний підхід
 
Description У статті обґрунтовується актуальність застосування поліпарадигмальної
методології в дослідженні складних явищ духовного характеру в педагогіці,
зокрема, в мистецькій освіті. Одним із таких явищ є художньо-ментальний
досвід. Розкривається його зміст у підготовці вчителів музики та хореографії,
педагогічний смисл наукового поняття «формування художньо-ментального
досвіду». Розкрито суть поліпарадигмальної методології. Показано, за якими
парадигмами досліджуються та формуються компоненти художньо-
ментального досвіду майбутніх учителів музичного мистецтва та хореографії.
В статье обосновывается актуальность применения полипарадигмальной
методологи в исследовании сложных феноменов духовного характера в
педагогике, в частности, в художественном образовании. Одним из таких
феноменам является художественно-ментальный опыт. Раскрывается его
содержание в подготовке учителей музыки и хореографии, педагогический смысл
научного понятия «формирование художественно-ментального опыта».
Показано, по каким парадигмам исследуются и формируются компоненты
художественно-ментального опыта будущих учителей музыки и хореографии.
In article there is grounded actualization of use multi-paradigm methodology for
complex spiritual events research in pedagogic, such as education. Artistic-mental
experience belong these events. Reveals its content, essence, and science concept
meaning «artistic-mental experience formation». Shown what paradigm used for
research and formation of component artistic-mental experience further music and
choreograph teachers.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-28T11:48:36Z
2015-01-28T11:48:36Z
2013
 
Type Article
 
Identifier Реброва, О. Є. Формування художньо-ментального досвіду майбутніх учителів музики та хореографії в контексті поліпарадигмальної методології [Текст] / О. Є. Реброва // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / голов. ред. Г. Терещук ; заст. голов. ред. В. Чайка ; редкол.: І. Задорожна, В. Кравець, Л. Кондрацька [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – № 4. – С. 18–23. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5064
 
Language uk
 
Relation Педагогіка