Запис Детальніше

Організація навчально-виховного процесу в умовах європейської кредитно-трансферної системи підготовки фахівців за спеціальністю "Музичне мистецтво"

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Організація навчально-виховного процесу в умовах європейської кредитно-трансферної системи підготовки фахівців за спеціальністю "Музичне мистецтво"
Организация учебно-воспитательного процесса в условиях европейской кредитно-трансферной системы подготовки специалистов по специальности "музыкальное искусство"
The establishing of the educational process according to the european credit transfer system for the specialty "music art"
 
Creator Стельмащук, З. М.
 
Subject Європейський освітній простір
кредитно-трансферна система
навчально-виховний процес
інноваційні технології
інтеграція
модуль
індивідуальні дисципліни музичного циклу
оцінювання студентів
 
Description У статті висвітлено інноваційні технології організації навчально-
виховного процесу в умовах ЄКТС спеціальності «Музичне мистецтво» на базі
факультету мистецтв Тернопільського національного педагогічного
університету імені Володимира Гнатюка. Зокрема, одним із напрямків
інноваційних педагогічних технологій розглядається інтегративне навчання та
його застосування в процесі індивідуальних занять з дисциплін музичного циклу.
Поряд з цим пропонується удосконалення технології оцінювання навчальних
досягнень студентів за 100-бальною шкалою ЄКТС як основи моніторингу якості
освіти.
В статье освещены инновационные технологии организации учебно-
воспитательного процесса в условиях ЕКТС специальности «Музыкальное
искусство» на базе факультета искусств Тернопольского национального
педагогического университета имени Владимира Гнатюка. В частности, одним
из направлений инновационных педагогических технологий рассматривается
интегрированное обучение и его применение в процессе индивидуальных занятий с
дисциплин музыкального цикла. Наряду с этим предлагается усовершенствование
технологии оценивания учебных достижений студентов за 100-бальной шкалой
ЕКТС как основы мониторинга качества образования.
The article highlights the modern educational technologies of the educational
process according to the ECTS for the specialty «Music Art» in the Faculty of Arts in
Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatiuk. In
particular, the article describes one of the areas of innovative educational technologies
integrative learning and its application to individual lessons in the disciplines of
musical cycle. Besides, the improvement of assessment technology of students’
academic achievements on a 100-point scale of the ECTS as the basis for monitoring of
the quality of education is proposed.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-28T11:59:02Z
2015-01-28T11:59:02Z
2013
 
Type Article
 
Identifier Стельмащук, З. М. Організація навчально-виховного процесу в умовах європейської кредитно-трансферної системи підготовки фахівців за спеціальністю "Музичне мистецтво" [Текст] / З. М. Стельмащук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / голов. ред. Г. Терещук ; заст. голов. ред. В. Чайка ; редкол.: І. Задорожна, В. Кравець, Л. Кондрацька [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – № 4. – С. 117–121. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5065
 
Language uk
 
Relation Педагогіка