Запис Детальніше

Етнодизайн у формуванні інформаційно-графічної культури майбутнього дизайнера

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Етнодизайн у формуванні інформаційно-графічної культури майбутнього дизайнера
Этно-дизайн в формировании информационно-графической культуры будущего дизайнера
Ethno-design in forming of informatively graphic culture of future designer
 
Creator Цідило, І. І.
 
Subject етно-дизайн
образотворча діяльність
інформаційно-графічна підготовка
інтеграція загально-художніх та інформаційно-технологічних знань
 
Description Розглянуто питання оновлювання національної ідентичності дизайну з
опорою на чинник художності в інформаційно-графічній підготовці дизайнера.
Показано, що ментальну своєрідність можна трансформувати засобами
художньої виразності на основі обґрунтованого співвідношення традиційної
національної образотворчої культури та комп’ютерної художньо-творчої
діяльності й інтегрованої методики їх використання. Виявлено традиційно
існуючі підходи до застосування загально-художніх знань у вивченні
інформаційних технологій майбутніми дизайнерами. Використання основ
образотворчої грамоти в професійній інформаційно-графічній підготовці
розглянуто як розв’язання протиріччя між можливим та реальним рівнем
інтеграції загально-художніх і професійних дисциплін.
Рассмотрен вопрос об обновлении национальной идентичности дизайна с
опорой на фактор художественности в информационно-графической подготовке
дизайнера. Показано, что ментальную самобытность можно
трансформировать средствами художественного выражения на основе
разумного соотношения традиционной национальной культуры и компьютерной
художественно-творческой деятельности и интегрированной методики их
использования. Обнаружено традиционно существующие подходы к применению
общих художественных знаний при изучении информационных технологий
будущими дизайнерами. Использование основ художественной грамоты в профессиональной информационно-графической подготовке рассмотрено как
разрешение противоречия между возможным и реальным уровнем интеграции
общих художественных и профессиональных дисциплин.
The problem of updating national identity of design based on the artistic factor in
the information and graphic training of a designer has been studied. It has been shown
that mental peculiarity can be transformed by means of artistic expression based on
reasonable ratio between the traditional national visual art culture, computer art as
well as creativity and integrated methods of their use. We have revealed the
traditionally existing approaches to the use of general art knowledge in the study of
information technology by future designers. Using the basics of graphic literacy in
professional graphic information training is considered to be a solution of the
contradiction between the possible and the real levels of integration of general artistic
and professional disciplines.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-28T12:27:12Z
2015-01-28T12:27:12Z
2013
 
Type Article
 
Identifier Цідило, І. І. Етнодизайн у формуванні інформаційно-графічної культури майбутнього дизайнера [Текст] / І. І. Цідило // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / голов. ред. Г. Терещук ; заст. голов. ред. В. Чайка ; редкол.: І. Задорожна, В. Кравець, Л. Кондрацька [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – № 4. – С. 44–50. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5068
 
Language uk
 
Relation Педагогіка