Запис Детальніше

Педагогічне керівництво художньо-творчою діяльністю учнів загальноосвітніх шкіл у виховній технології культурно-мистецьких програм

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Педагогічне керівництво художньо-творчою діяльністю учнів загальноосвітніх шкіл у виховній технології культурно-мистецьких програм
Педагогическое руководство художественно-творческой деятельностью учащихся общеобразовательных школ в воспитательной технологии культурно-художественных программ
Pedagogical guidance of artistic and creative activity of pupils of secondary schools in educational technology cultural and art programs
 
Creator Водяна, В. О.
 
Subject виховна технологія
культурно-мистецькі програми
педагогічне керівництво
художньо-творча діяльність
 
Description У статті проаналізовано культуротворчі програмні підходи сучасних
виховних програм. Висвітлено концептуальні та структурно-організаційні засади
педагогічного керівництва художньо-творчою діяльністю учнів загальноосвітніх
шкіл у виховній технології культурно-мистецьких програм. Окреслено
організаційну структуру художньо-творчої діяльності школярів. Визначено мету
та принципи функціонування культурно-мистецьких програм у виховному процесі
загальноосвітньої школи.
В статье проанализированы культуротворческие программные подходы
современных воспитательных программ. Освещены концептуальные и
структурно-организационные основы педагогического руководства
художественно-творческой деятельностью учащихся общеобразовательных
школ в воспитательной технологии культурно-художественных программ.
Очерчена организационная структура художественно-творческой деятельности
школьников. Определены цели и принципы функционирования культурно-
художественных программ в воспитательном процессе общеобразовательной
школы.
The article analyzes the cultural programming approaches of modern
educational programs, clarifies the conceptual, structural and organizational bases of
pedagogical management artistic and creative activity of pupils of secondary schools in
educational technology cultural and art programs, outlines the organizational structure
of the artistic and creative activity of pupils, defines the purpose and principles of
functioning of the cultural and artistic programs in educational process in secondary
schools.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-28T12:31:45Z
2015-01-28T12:31:45Z
2013
 
Type Article
 
Identifier Водяна, В. О. Педагогічне керівництво художньо-творчою діяльністю учнів загальноосвітніх шкіл у виховній технології культурно-мистецьких програм [Текст] / В. О. Водяна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / голов. ред. Г. Терещук ; заст. голов. ред. В. Чайка ; редкол.: І. Задорожна, В. Кравець, Л. Кондрацька [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – № 4. – С. 65–71. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5069
 
Language uk
 
Relation Педагогіка