Запис Детальніше

Рецензія

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Рецензія
 
Creator Зуляк, І.
 
Subject Східна Галичина
Кирило Студинський
суспільне життя
громадсько- політичний діяч
науковець
 
Description У рецензованій монографії досліджено життєвий і творчий шлях відомого громадсько-
політичного діяча, літературознавця, вченого-славіста, письменника, філософа, етнографа
Кирила Студинського. Проаналізовано його роль в суспільному житті Східної Галичини кінця
ХІХ- першої половини ХХ ст.
В рецензируемой монографии исследованы жизненный и творческий путь известного
общественно-политического деятеля, литературоведа, ученого-слависта, писателя, философа,
этнографа Кирилла Студинского. Проанализированы его роль в общественной жизни Восточной
Галичины конца XIX- первой половины ХХ вв.
In peer-reviewed monograph researched the life and career o f the famous social and political activist,
literary critic, scholar-slavist, writer, philosopher, ethnographer Kyrylo Studynskyy. Analyzed its role in
public life in Eastern Galicia late XIX - first half o f the twentieth century.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-28T13:07:23Z
2015-01-28T13:07:23Z
2011
 
Type Article
 
Identifier Зуляк, І. [Рецензія] [Текст] / Іван Зуляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2011. – Вип. 2. – С. 280–284. – Рец. на кн.: Кирило Студинський : життя та діяльність : монографія / Андрій Кліш. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – 220 с.: іл.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5070
 
Language uk
 
Relation Історія