Запис Детальніше

Рецензія

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Рецензія
 
Creator Зуляк, І.
 
Subject Слобожанщина
Григорій Квітка-Основ’яненко
суспільне життя
літературна мова
духовна історія України
 
Description У рецензованій монографії досліджено роль Г. Квітки-Основ’яненка в духовній історії
України. Проаналізовано життєвий і творчий шлях відомого громадського діяча, одного з
основоположників української журналістики, фундатора Харківського професійного театру.
В рецензируемой монографии исследована роль Г. Квитки-Основьяненко в духовной истории
Украины. Проанализированы жизненный и творческий путь известного общественного деятеля, одного из основоположников украинской журналистики, основателя Харьковского
профессионального театра.
In peer-reviewed monograph investigated the role of G. Kvitka-Osnovyanenko in the spiritual history of
Ukraine. Analyzed the life and career of the famous public figure, one of the founders of Ukrainian
journalism, founder of Kharkiv professional theater.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-28T13:13:44Z
2015-01-28T13:13:44Z
2011
 
Type Article
 
Identifier Зуляк, І. [Рецензія] [Текст] / Іван Зуляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2011. – Вип. 2. – С. 276–280. – Рец. на кн.: Оксана Ятищук. Григорій Квітка-Основ'яненко в духовній історії України : [монографія] / Оксана Ятищук. – Вид. 2-ге, допов., переробл. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – 179 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5071
 
Language uk
 
Relation Історія