Запис Детальніше

Перебіг бойових дій на Чортківщині у липні-серпні 1920 р.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Перебіг бойових дій на Чортківщині у липні-серпні 1920 р.
Течение боевых действий на Чортковщине в июле-августе 1920 г.
Course hostilities from Chortkiv region in july-august 1920.
 
Creator Дзісяк, Я.
 
Subject 3-тя Залізна Дивізія
кінна армія М. Будьонного
Галицька радянська соціалістична республіка
Чортківський повітовий революційний комітет
повітова міліція
 
Description У статті аналізується перебіг воєнних подій на Чортківщині в період останнього року національно-визвольних змагань за участю армій УНР, Росії та Польщі. Досліджуються окремі
аспекти суспільного становища у повіті після встановлення радянської влади у серпні 1920 року на основі спогадів учасників та неопублікованих архівних матеріалів.
В статье анализируется ход военных событий на Чортковщине в период последнего года национально-освободительных соревнований с участием армий УНР, России и Польши. Исследуются отдельные аспекты общественного положения в уезде после установления советской власти в
августе 1920 года на основе воспоминаний участников и неопубликованных архивных материалов.
This article analyzes the progress of military events Chortkiv region during the past year, the national
liberation struggle with the armies of the UNR, Russia and Poland. We study some aspects of social
status in the district after the establishment of Soviet power in August 1920 based on the memoirs of participants
and unpublished archival materials.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-29T09:21:57Z
2015-01-29T09:21:57Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Дзісяк, Я. Перебіг бойових дій на Чортківщині у липні-серпні 1920 р. [Текст] / Ярослав Дзісяк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 1. – С. 85–89. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5083
 
Language uk
 
Relation Історія