Запис Детальніше

Еволюція селянського та земського самоврядування у Харківській губернії в другій половині ХІХ – на початок ХХ століття

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Еволюція селянського та земського самоврядування у Харківській губернії в другій половині ХІХ – на початок ХХ століття
Эволюция крестьянского и земского самоуправления в Харьковской губернии во второй половине XIX – на начало ХХ века
Evolution of rural and government zemstvo in Kharkiv province in second half – the early twentieth century
 
Creator Саламахін, І.
 
Subject селянське самоврядування
земські установи
земська управа
повітове земство
губернське земство
 
Description У статті досліджуються основі етапи створення та діяльність селянського та земського
самоврядування у Харківської губернії упродовж 1861–1919 років. Аналізується ефективність
вирішення різними інститутами самоврядування основних господарчих, соціальних, культурних
та побутових проблем населення Харківської губернії.
В статье исследуются основные этапы создания и деятельности крестьянского и земского
самоуправления в Харьковской губернии на протяжении 1861–1919 годов. Анализируется эффек-
тивность решения разными институтами самоуправления основных хозяйственных, социальных,
культурных и бытовых проблем населения Харьковской губернии.
In this article the basic periods of creation and activity of the peasant and county self-government in
the Kharkov province over a period of 1861–1919 years are investigated. The efficiency of solving of the
main economic, social, cultural and domestic problems of the population of the Kharkov province by the
different institutes of the self-government is analysed.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-30T11:55:31Z
2015-01-30T11:55:31Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Саламахін, І. Еволюція селянського та земського самоврядування у Харківській губернії в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття [Текст] / Ігор Саламахін // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 1. – С. 61–67. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5090
 
Language uk
 
Relation Історія