Запис Детальніше

Особливості функціонування церковно-парафіяльної школи волинського села ХІХ – початку ХХ століття

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Особливості функціонування церковно-парафіяльної школи волинського села ХІХ – початку ХХ століття
Особенности функционирования церковно-приходской школы волынского села XIX – начале ХХ века
Features functioning church-parish school volhynian village XIX – early XX century
 
Creator Стародубець, В.
Стародубець, Г.
 
Subject церковно-парафіяльна школа
Голибіси
священнослужителі
Кременецький повіт
волинське село
 
Description У статті, на прикладі с. Голибіси колишньої Волинської губернії, розглядається система
функціонування церковно-парафіяльних шкіл. Звертається увага на особливості організації у
них навчально-виховного процесу. Показано умови праці парафіяльних учителів, зроблено спробу
виокремити мотивацію сільської дитини до навчання.
В статье, на примере с. Голыбисы бывшей Волынской губернии, рассматривается система
функционирования церковно-приходских школ. Обращается внимание на особенности организации в них учебно-воспитательного процесса. Показано условия работы приходских учителей, Делано попутку выделить мотивацию сельского ребенка к учебе.
In this article, with the help of the example of Holybisy village (Volyn province in the past), the system
of functioning of church – parochial schools is described. Attention is paid to the features of organizing
there the process of study and education. Conditions of work for parochial teachers are displayed.
The motivation for rural children to study is determined.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-30T12:34:56Z
2015-01-30T12:34:56Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Стародубець, В. Особливості функціонування церковно-парафіяльної школи волинського села ХІХ – початку ХХ століття [Текст] / В. Стародубець, Г. Стародубець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 1. – С. 49–53. – Бібліогр.в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5091
 
Language uk
 
Relation Історія