Запис Детальніше

Опір східногалицького селянства становленню радянської тоталітарної системи у 1944–1953 рр.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Опір східногалицького селянства становленню радянської тоталітарної системи у 1944–1953 рр.
Сопротивление восточногалицкого крестьянства становлению советской тоталитарной системы в 1944–1953 гг.
Resistance of Eastern Galychyna peasantry formation of soviet totalitarian system in 1944–1953
 
Creator Старка, В.
 
Subject Східна Галичина
радянська тоталітарна система
політичний терор
активний та пасивний спротив
селянство
 
Description У статті на основі аналізу опублікованих архівних документів та історіографії здійснено
спробу характеристики форм опору східногалицького селянства становленню радянської
тоталітарної системи у повоєнні роки. Становлення радянської тоталітарної системи в
східногалицькому селі супроводжувалося радикальною зміною адміністративної та політичної
системи, переходом від ринкової до планової державної економіки, сваволею місцевого
адміністративного апарату та масовими арештами місцевого населення. Становлення
тоталітаризму в східногалицькому селі загострило і так непросту суспільно-політичну
ситуацію в згаданому регіоні, що переросла у неоголошену громадянську війну.
В статье на основе анализа опубликованных архивных документов и историографии пред-
принята попытка характеристики форм сопротивления восточногалицкого крестьянства становлению советской тоталитарной системы в послевоенные годы. Становление советской тоталитарной системы в восточногалицком селе сопровождалось радикальным изменением административной и политической системы, переходом от рыночной к плановой государственной
экономики, произволом местного административного аппарата и массовыми арестами местного населения. Становление тоталитаризма в восточногалицком селе обострило и без того непростую общественно-политическую ситуацию в упомянутом регионе, переросло в необъявленную
гражданскую войну.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-02-03T07:48:43Z
2015-02-03T07:48:43Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Старка, В. Опір східногалицького селянства становленню радянської тоталітарної системи у 1944–1953 рр. [Текст] / Володимир Старка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 1. – С. 117–122. – Бібліогр.в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5102
 
Language uk
 
Relation Історія