Запис Детальніше

Використання водних ресурсів західного регіону України у 1990-х рр.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Використання водних ресурсів західного регіону України у 1990-х рр.
Использование водных ресурсов западного региона Украины в 1990-х гг.
The contradiction use of water resources of the western region of Ukraine in the 1990s.
 
Creator Чигур, Р.
 
Subject водоспоживання
очисні споруди
стан водних ресурсів
зростання техногенного навантаження на водойми
Західний регіон України
 
Description У статті проаналізовано причини та наслідки зростання антропогенного навантаження
на водні ресурси Західного регіону, що призвели до екстенсивного, нераціонального
використання цього виду ресурсу в 1990-х рр. з боку державних органів влади, промислових
підприємств, сільського господарства, лісокомбінатів, житлово-комунального господарства.
Автором пропонуються заходи, скеровані на покращення стану водойм.
В статье проанализированы причины и последствия роста антропогенной нагрузки на водные ресурсы Западного региона, которые привели к экстенсивному, нерациональному использованию этого вида ресурса в 1990-х гг. со стороны государственных органов власти, промышленных
предприятий, сельского хозяйства, лесокомбинатов, жилищно-коммунального хозяйства. Автором предлагаются меры, направленные на улучшение состояния водоемов.
In the article the causes and consequences of the increase of the anthropogenic pressure on water
resources of the western region that led to the extensive, irrational use of this type of resource in the
1990s. by public authorities, industrial enterprises, agriculture, forestry, housing and communal services
are analyzed, the activities directed at improving of the water are proposed.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-02-03T08:38:05Z
2015-02-03T08:38:05Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Чигур, Р. Використання водних ресурсів західного регіону України у 1990-х рр. [Текст] / Руслан Чигур // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 1. – С. 154–159. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5108
 
Language uk
 
Relation Історія