Запис Детальніше

Державне забезпечення військової безпеки Незалежної України: військово-історичний аналіз

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Державне забезпечення військової безпеки Незалежної України: військово-історичний аналіз
Государственное обеспечение военной безопасности Независимой Украины: военно-исторический анализ
State ensurance of military security of Independent Ukraine: military and historical aspects
 
Creator Левик, Б.
 
Subject Україна
військова політика
військова безпека
незалежність
позаблоковість
 
Description Стаття присвячена формуванню військової політики України у роки її незалежності.
Проведено аналіз здобутків України після добровільної відмови від ядерної зброї і підписання
Будапештського меморандуму, декларації про позаблоковість та постійний нейтралітет,
ухвалення “харківських” угод 2010 р. Проаналізовано нові редакції “Стратегії національної
безпеки і оборони”, “Військової доктрини”. Розглянуто вплив перебування Чорноморського
флоту Російської федерації на стан безпекового середовища України.
Статья посвящена формированию военной политики Украины в годы ее независимости.
Проведено анализ достижений Украины после добровольного отказа от ядерного вооружения и
подписания Будапештского меморандума, декларации о вне блоковости и постоянный нейтралитет, принятие “харьковских” угод 2010 г. Проанализировано новые редакции Стратегии национальной безопасности и обороны, Военной доктрины. Рассмотрено влияние пребывания Чорноморского флота Российской федерации на состояние безопасности Украины.
Article is devoted to the formation of the military policy of Ukraine in the years of its independence.
The analysis of achievements of Ukraine after the voluntary renunciation of nuclear weapons and the
signing of the memorandum, at Budapest Declaration of permanent neutrality, non-alignment and the
adoption of “Kharkiv” deals 2010 Analyzed the new editorial strategy for national security and defence,
military doctrine. The effect of staying the Black Sea fleet of the Russian Federation on the status of the
bezpekovogo environment.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-02-03T09:06:54Z
2015-02-03T09:06:54Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Левик, Б. Державне забезпечення військової безпеки Незалежної України [Текст] : військово-історичний аналіз / Богдан Левик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 1. – С. 160–166. – Бібліогр.в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5112
 
Language uk
 
Relation Історія;