Запис Детальніше

Участь Лонгина Цегельського у громадському і політичному житті Східної Галичини кінця ХІХ – 20-х рр. ХХ ст.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Участь Лонгина Цегельського у громадському і політичному житті Східної Галичини кінця ХІХ – 20-х рр. ХХ ст.
Участие Лонгина Цегельского в общественной и политической жизни Восточной Галиции конца XIX – 20-х гг. ХХ ст.
Taking part into public and political activity of eastern galicia at the end of xix century – to the beginning of 20’s XX century by Longin Cegel’skiy
 
Creator Полич, М.
 
Subject Лонгин Цегельський
громадське життя
політичне життя
Східна Галичина
національний рух
 
Description У статті проаналізовано громадсько-політичну діяльність відомого політика, юриста,
дипломата Лонгина Цегельського на тлі суспільних процесів у Східній Галичині.
Охарактеризовано його місце у національному русі в кінці ХІХ – 20-х рр. ХХ ст., висвітлено
державотворчу діяльність в Українській Національній Раді та уряді ЗУНР.
В статье проанализировано общественно-политическую деятельность известного политика, юриста, дипломата Лонгина Цегельского на фоне общественных процессов в Восточной Галицие. Охарактеризованы его место в национальном движении в конце XIX – 20-х гг. ХХ в., освещено государственною деятельность в Украинской Национальной Раде и правительстве ЗУНР.
In this article is showed public and political activity by Longin Cegel’skiy who is known as politician,
lawyer and diplomat, on a background of public processes in Western Ukraine. It is described his
place in national motion of Galicia at the beginning of the XX century, reflected his state creative activity
in Ukrainian National Government and Government of ZUNR.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-02-03T09:16:54Z
2015-02-03T09:16:54Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Полич, М. Участь Лонгина Цегельського у громадському і політичному житті Східної Галичини кінця ХІХ – 20-х рр. ХХ ст. [Текст] / Мар'яна Полич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 1. – С. 171–176. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5113
 
Language uk
 
Relation Історія