Запис Детальніше

Відображення в історичній літературі суспільної місії греко-католицької церкви у 1920–1930-х рр.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Відображення в історичній літературі суспільної місії греко-католицької церкви у 1920–1930-х рр.
Отображение в исторической литературе общественной миссии греко-католической церкви в 1920–1930-х гг..
Displayed in historical literature of social mission greek catholic church in 1920–1930’s.
 
Creator Футала, В.
 
Subject історична література
Греко-католицька церква
християнсько-суспільний рух
суспільна місія ГКЦ
міжвоєнний період
 
Description У статті проаналізовано праці українських і польських дослідників, що розкривають
суспільну роль Греко-католицької церкви (ГКЦ) у міжвоєнне двадцятиліття. Автор виявив
основні напрями та тенденції розвитку проблеми у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.,
показав процес накопичення історичних знань, визначив малодосліджені і не вивчені питання.
В статье проанализированы работы украинских и польских исследователей, раскрывающие
общественную роль Греко-католической церкви (ГКЦ) в межвоенное двадцатилетие. Автор выявил основные направления и тенденции развития проблемы во второй половине ХХ – в начале ХХI ст., показал процесс накопления исторических знаний, определил недостаточно исследованные и
не изученные вопросы.
The article analyzes works of Ukrainian and Polish researchers, revealing the social role of the
Greek Catholic Church (GCC) in the inter-war two decades. The author has identified the main directions
and tendencies of development problems in the second half of the XX – in beginning of XXI century.
Showed the accumulation of historical knowledge, insufficiently investigated and determined not studied
questions.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-02-03T10:32:11Z
2015-02-03T10:32:11Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Футала, В. Відображення в історичній літературі суспільної місії греко-католицької церкви у 1920–1930-х рр. [Текст] / Василь Футала // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 1. – С. 253–258. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5119
 
Language uk
 
Relation Історія