Запис Детальніше

Християнський молодіжний рух Східної Галичини міжвоєнного періоду: сучасна українська історіографія

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Християнський молодіжний рух Східної Галичини міжвоєнного періоду: сучасна українська історіографія
Христианское молодежное движение в Восточной Галиции можвоенного периода: современная украинская историография
Christian youth movement in Eastern Galicia the interwar period: modern ukrainian historiography
 
Creator Кліш, А.
 
Subject християнський молодіжний рух
історіографічні джерела
українська історіографія
Східна Галичина
міжвоєнний період
 
Description У статті проаналізовано історіографічний комплекс праць українських учених, присвячених
проблемам політичної, національно-культурної діяльності молодіжних організацій
християнського спрямування у Східній Галичині міжвоєнного періоду, з’ясовано перспективи
подальшого вивчення окресленої наукової проблеми.
В статье анализируется историографический комплес работ украинских ученых, посвященных проблемам политической, национально-культурной деятельности молодежных организаций
христианского толка в Восточной Галиции межвоенного периода, выяснено перспективы дальнейшего изучения научной проблемы.
In the article analyzes the complex historiographical works of Ukrainian scientists on the problems
of the political, national and cultural of of youth organizations of the Christian orientation in Eastern
Galicia interwar period, found the prospect of further study outlined scientific problem.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-02-04T12:39:52Z
2015-02-04T12:39:52Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Кліш, А. Християнський молодіжний рух Східної Галичини міжвоєнного періоду [Текст] : сучасна українська історіографія / Андрій Кліш // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 1. – С. 262–265. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5121
 
Language uk
 
Relation Історія