Запис Детальніше

Дидактичні умови розвитку творчого потенціалу студентів на заняттях з предметів гуманітарного циклу

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Дидактичні умови розвитку творчого потенціалу студентів на заняттях з предметів гуманітарного циклу
Дидактические условия развития творческого потенциала студентов на занятиях по предметам гуманитарного цикла
The didactic conditions for the development of students’ creative potential on the lessons of the humanities subjects
 
Creator Костенко, Тетяна Миколаївна
 
Subject дидактичні умови розвитку
творчий потенціал студента
навчально-творча діяльність
предмети гуманітарного циклу
розвиток творчого потенціалу
 
Description У дисертації здійснено теоретичний аналіз проблеми та запропоновано нове вирішення наукового завдання, яке полягає у визначенні, теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці дидактичних умов розвитку творчого потенціалу студентів на заняттях з предметів гуманітарного циклу: структурування навчальної інформації у формі проблемної, евристичної та інтегративної моделей навчання; педагогічне стимулювання позитивної мотивації студентів до особистісно значущої навчально-творчої діяльності; актуалізація зразків навчально-творчої діяльності, творчих стратегій і технік; застосування дидактичних технологій, побудованих за принципами задачного, рефлексивного й креативно-розвивального підходів; забезпечення переходу розвитку особистості в режим творчого саморозвитку.
Результатом дослідження є створення оригінального підходу до розвитку в студентів творчого потенціалу, творчих рис особистості на заняттях з предметів гуманітарного циклу з урахуванням уточненої структури, змісту, критеріальних характеристик цього складного особистісного утворення, дидактичних умов його розвитку.
В диссертации осуществлены теоретический анализ проблемы и предложено новое решение научной задачи, которая состоит в определении, теоретическом обосновании и экспериментальной проверке дидактических условий развития творческого потенциала студентов на занятиях по предметам гуманитарного цикла.
Теоретически обоснован комплекс дидактических условий развития творческого потенциала студентов на занятиях по предметам гуманитарного цикла - специально смоделированных (сконструированных) учебных процедур, реализация которых дает возможность на занятиях по предметам гуманитарного цикла обеспечить развитие ресурса и степени творческих возможностей студента, актуализацию его способности и готовности к эффективному осуществлению творческой деятельности, достижения прогнозируемых уровней личностного развития. К таким условиям относятся: структурирование учебной информации в форме проблемной, эвристической и интегративной моделей обучения; педагогическое стимулирование положительной мотивации студентов к личностно значимой учебно-творческой деятельности; актуализация образцов учебно-творческой деятельности, творческих стратегий и техник; применение дидактических технологий, построенных на принципах задачного, рефлексивного и креативно-развивающего подходов; обеспечение перехода развития личности в режим творческого саморазвития.
In the dissertation are carried out the theoretical analysis of a problem and the new decision of a scientific problem which consists in definition, a theoretical substantiation and experimental check of didactic conditions for the development of students’ creative potential on the lessons of the humanities subjects.The complex includes of the following didactic conditions: structuring educational information in the form of problem, heuristic and integrative models of education; pedagogical stimulate positive motivation of students to personally meaningful educational and creative activity; update specimens teaching and creative activity, creative strategies and techniques; use instructional technology, built on the principles of task, reflective and creative and developmental approaches; the transfer of the individual mode of creative self.
Result of research is creation of the original approach to development of students’ creative potential, creative lines of the person on the lessons of humanities subjects with the specified structure, the content of criterion characteristics of this difficult personal formation, didactic conditions of its development.
Захист дисертації відбувся 26 грудня 2014 р. о 13.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: зала засідань, вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027. З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-02-05T08:29:37Z
2015-02-05T08:29:37Z
2014
 
Type Thesis
 
Identifier Костенко, Т. М. Дидактичні умови творчого потенціалу студентів на заняттях з предметів гуманітарного циклу [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.09 - теорія навчання / Костенко Тетяна Миколаївна ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. - Тернопіль, 2014. - 20 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5140
 
Language uk