Запис Детальніше

Професійна підготовка майбутніх учителів англійської мови в університетах Англії і Шотландії

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Професійна підготовка майбутніх учителів англійської мови в університетах Англії і Шотландії
Профессиональная подготовка будущих учителей английского языка в университетах Англии и Шотландии
Professional Training of Future Teachers of English at the Universities of England and Scotland
 
Creator Рожак, Наталія Володимирівна
 
Subject професійна підготовка
підготовка учителів англійської мови
система підготовки
форми навчання
методи навчання
зміст підготовки в Англії і Шотландії
 
Description У дисертації проаналізовано теоретико-методологічні аспекти підготовки вчителів англійської мови в університетах Англії і Шотландії. Виявлено організаційно-змістові особливості професійної підготовки учителів англійської мови в університетах Англії і Шотландії, що здійснюється на кількох рівнях: бакалаврат, магістратура та аспірантура. Практична підготовка майбутніх учителів англійської мови як рідної, так і іноземної здійснюється за кількома найбільш ефективними моделями : модель особистісного зростання і розвитку; учнівська модель; управлінська модель; модель структурованого навчання. Охарактеризовано структуру професійної компетентності учителя англійської мови на основі обґрунтування критеріїв: групи ключових, професійних (загально- та спеціальнопрофесійних) компетенцій, професійної мотивації, професійного розвитку, соціально-особистісного досвіду. На основі вивчення англійського та шотландського досвіду сконструйовано модель професійної підготовки майбутніх учителів англійської мови в університетах Англії і Шотландії, яку формують цільовий, концептуальний, організаційно-процесуальний, змістовий, оцінювально-результативний та корегувальний компоненти. Визначено шляхи реалізації прогресивних ідей англійського та шотландського досвіду в умовах українських ВНЗ.
В диссертации анализируются теоретико-методологические аспекты подготовки учителей английского языка в университетах Англии и Шотландии.
Определены организационно-содержательные особенности профессиональной подготовки учителей английского языка в университетах Англии и Шотландии, которая осуществляется на нескольких уровнях: бакалавриат, магистратура и аспирантура. Определена специфика профессиональной подготовки учителей английского языка, а именно: ступенчатый характер организации учебного процесса; превалирование практической составляющей в содержании образования; эффективность моделей организации практики студентов; высокий уровень развития образования по дистанционной форме обучения; высокий уровень обеспеченности учебного процесса учебно-методическими материалами, компьютерными программами; широкое использование Интернет-ресурсов; приоритетность личностно-ориентированного, компетентностного и интегрированного подходов к профессиональной подготовке будущих специалистов, ориентации на формирование и развитие у студентов компонентов профессиональной компетентности, значительному количеству выборочных курсов учебных дисциплин, доминировании самостоятельной работы среди форм организации обучения. Определены пути реализации прогрессивных идей английского и шотландского опыта в условиях украинских вузов.
The thesis is dedicated to the analysis of teachers of English at the Universities of England and Scotland.
The theoretical and methodological aspects of training English teachers at the universities of England and Scotland are observed. Identified organizational and substantive features of professional preparation of teachers of English at the universities of England and Scotland, carried out at several levels: undergraduate, graduate and postgraduate. Practical training of future teachers of English as a native and foreign is carried out on several most effective models : model of personal growth and development; student model, management model; the model of structured training. The structure of professional competence of teachers of English is characterized on the basis of feasibility criteria: group key, professional (General and Specialising) competencies, professional motivation, professional development, social and personal experience. A constructed model of professional training of future teachers of English at the universities of England and Scotland, based on English and Scottish experience, which consists of target (covers the purpose, objectives of training, didactic and methodological principles, approaches, and pedagogical conditions of implementation), the organizational and conceptual (includes theoretical and practical subcomponent) components.
Захист відбувся «23» грудня 2014 року, о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.03 Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (зала засідань, вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027).
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-02-05T09:26:35Z
2015-02-05T09:26:35Z
2014
 
Type Thesis
 
Identifier Рожак, Н. В. Професійна підготовка майбутніх учителів англійської мови в університетах Англії і Шотландії [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Рожак Наталія Володимирівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. - Тернопіль, 2014. - 19 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5143
 
Language uk